Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N. ??WYKONYWANIE ROB??T ZWI?ZANYCH Z BIE???CYM UTRZYMANIEM NAWIERZCHNI GRUNTOWYCH DR??G I ULIC W MIE??CIE LESZNIE W 2011 ROKU?


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO P.N. „WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM NAWIERZCHNI GRUNTOWYCH DRÓG I ULIC W MIEŚCIE LESZNIE W 2011 ROKU”

 

Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U.  Nr  223, poz. 1655 ze zm.)  zawiadamia, że złożono 2 oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni gruntowych dróg i ulic w mieście Lesznie w 2011 roku”.

         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

 

Lp.

Firma

Cena brutto za 100 m2 profilowania  

Punktacja -kryterium cena

Obszar I

Obszar II

 

1

JAROS Jarosław Szaniawski

55-140 Żmigród Żmigródek 72

49,50

50,00

----

---

2

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.

ul. Bema 33, 64-100 Leszno

23,37

23,37

100

100

 

 

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

 

1.    Dla części I zamówienia (Zatorze i Gronowo) wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33, z ceną ofertową  23,37 zł brutto za 100 m2 profilowania. Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

2.    Dla części II zamówienia (Zaborowo i pozostała część miasta Leszna) wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33, z ceną ofertową  23,37 zł brutto za 100 m2 profilowania. Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

3.    Wykluczyć ofertę firmy JAROS Jarosław Szaniawski z siedzibą w Żmigródku 72, na podstawie:

·       art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia wymogu określonego w pkt 5.1.3 siwz tj. nie wykazał, że będzie dysponował minimum 1 równiarką na każdy z obszarów na który składa ofertę oraz nie odpowiedział na wezwanie do uzupełnienia wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

 

4.    Odrzucić ofertę firmy JAROS Jarosław Szaniawski z siedzibą w Żmigródku 72 na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 w/w ustawy.

 

 

 

Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w dniu 19 stycznia br.


Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2011-01-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.