Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? nieruchomo??ci gruntowych niezabudowanych, po??o??onych w Lesznie przy ul.Rydzowej i ul.Choinkowej, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Rydzowa i ul. Choinkowa.

2. Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowe niezabudowane. Działka nr 5/99 jest częściowo porośnięta drzewami i krzewami. Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości jest możliwe po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta Leszna zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwałą Nr VIII/71/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29.04.2003r.) przedmiotowe nieruchomości są położone w jednostce strukturalnej Mj i są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.

4. Termin zagospodarowania nieruchomości: zakończenie zabudowy, za którą uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, winno nastąpić w ciągu 4 lat. W przypadku braku zabudowy Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

5. Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości, ceny wywoławcze netto i kwoty wadium:
Nieruchomości zapisane są w KW nr PO1L/00043351/8, na arkuszu mapy nr 24 stanowią działki:

1) ul. Rydzowa - dz. nr 5/109 o pow. 910 m2 ,
     cena wywoławcza netto nieruchomości: 129 900,00 zł – wadium: 25 000,00 zł
2) ul. Choinkowa - dz. nr 5/99 o pow. 686 m2 ,
     cena wywoławcza netto nieruchomości: 99 000,00 zł – wadium: 19 000,00 zł

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Cena za nieruchomość wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej.

6. Termin i miejsce przetargu: 8 lutego 2011 r., godz. 10:00, pokój nr 1 na parterze Urzędu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II nr 21.

7. Termin wniesienia wadium: wadium wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 1 lutego 2011 r.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 14 - 18, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

 

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2011-01-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-07
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.