Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony na "Wykonanie remont??w cz?stkowych nawierzchni bitumicznych dr??g i ulic miasta Leszna w roku 2011"

Data publikacji: 17.12.2010
Termin sk??adania ofert: 04.01.2011

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. K. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic miasta Leszna w roku 2011”
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: 45.23.31.42-6

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic miasta Leszna we wskazanych przez Zamawiającego miejscach w następujących technologiach:
a) mieszanką mineralno-bitumiczną standard IIa o lepiszczu asfaltowym, produkowaną i wbudowywaną na gorąco przy grubości wyboju 4 cm i zachowaniu następującej technologii prac: 
-  mechaniczne wycięcie frezarką uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
- oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem i wywozem rumoszu,
- skropienie naprawianego miejsca wraz z krawędziami szybkorozpadową emulsją asfaltową K-65,
- mechaniczne rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej wytworzonej na gorąco, standard IIa o lepiszczu asfaltowym z mechanicznym zagęszczeniem,
- ręczne skropienie powierzchni górnej warstwy w ilości 1,1 kg/m2 szybkorozpadową emulsją rozpadową K-65 i zasypanie grysem kamiennym 2-4 mm w ilości 8,0 kg/m2 z nadaniem regularnych kształtów krawędziom łaty, przy czym krawędź powierzchniowego zamknięcia powinna wychodzić o 5 cm poza krawędzie rzeczywiste remontu,
b) mieszanką mineralno-bitumiczną standard IIa o lepiszczu asfaltowym, produkowaną i wbudowywaną na gorąco przy grubości wyboju 4 cm i zachowaniu następującej technologii prac:
- mechaniczne wycięcie frezarką uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
- oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem i wywozem rumoszu,
- skropienie naprawianego miejsca wraz z krawędziami szybkorozpadową emulsją asfaltową K-65,
- ręczne rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej wytworzonej na gorąco, standard IIa o lepiszczu asfaltowym z mechanicznym zagęszczeniem,
- ręczne skropienie powierzchni górnej warstwy w ilości 1,1 kg/m2 szybkorozpadową emulsją rozpadową K-65 i zasypanie grysem kamiennym 2-4 mm w ilości 8,0 kg/m2 z nadaniem regularnych kształtów krawędziom łaty, przy czym krawędź powierzchniowego zamknięcia powinna wychodzić o 5 cm poza krawędzie rzeczywiste remontu,
c) mieszanką mineralno-bitumiczną standard IIa o lepiszczu asfaltowym, produkowaną i wbudowywaną na gorąco przy grubości wyboju 4 cm i zachowaniu następującej technologii prac:
- oczyszczenie i skropienie naprawianego miejsca wraz z krawędziami szybkorozpadową emulsją asfaltową K-65,
- ręczne rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej wytworzonej na gorąco, standard IIa o lepiszczu asfaltowym z mechanicznym zagęszczeniem,
- ręczne skropienie powierzchni górnej warstwy w ilości 1,1 kg/m2 szybkorozpadową emulsją rozpadową K-65 i zasypanie grysem kamiennym 2-4 mm w ilości 8,0 kg/m2 z nadaniem regularnych kształtów krawędziom łaty, przy czym krawędź powierzchniowego zamknięcia powinna wychodzić o 5 cm poza krawędzie rzeczywiste remontu,
d) mieszanką mineralno-bitumiczną standard IIa o lepiszczu asfaltowym, produkowaną i wbudowywaną na zimno przy grubości wyboju 4 cm i zachowaniu następującej technologii prac:
- wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
- oczyszczenie i skropienie naprawianego miejsca wraz z krawędziami szybkorozpadową emulsją asfaltową K-65,
- ręczne rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej wytworzonej na zimno, standard IIa o lepiszczu asfaltowym z mechanicznym zagęszczeniem,
e) przy pomocy urządzenia „PATCHER” do dwufrakcyjnego dozowania pod ciśnieniem grysów i emulsji, przy grubości wyboju do 2 cm.
2. Zakres prac do wykonania oraz dobranie odpowiedniej technologii robót każdorazowo będą określane przez Zamawiającego. Szacuje się, że średnioroczny zakres zamówienia będzie wynosił ok. 25 000,00 m2 remontów cząstkowych.
3. Roboty objęte zamówieniem będą prowadzone w dwóch etapach:
Etap I - obejmuje wykonanie prac w okresie wiosennym począwszy od 15 marca 2011 r. do 30 kwietnia 2011 r.
Etap II - obejmuje wykonanie prac w okresie jesiennym, w terminie ustalonym przez Zamawiającego w zależności od panujących warunków atmosferycznych.
Ponadto Zamawiający będzie ustalał z wybranym Wykonawcą zakresy i terminy prac interwencyjnych, które mogą wystąpić w terminie pomiędzy w/w etapami.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania etapu I w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. K. Karasia 15, pok. nr 30 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl.

Wymagany termin wykonania zamówienia: umowa zostanie zawarta na czas określony, t. j. od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą do dnia 31.12.2011 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2. posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie doświadczenia zawodowego w realizacji robót o podobnym charakterze, tj. w ostatnich 5 latach wykonał roboty w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na gorąco w łącznej ilości min. 20 000 m2.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia, przy czym za minimum uznaje się:
- 1 frezarkę mas bitumicznych
- 1 rozkładarkę mas bitumicznych
- 1 walec statyczny samojezdny
- 1 urządzenie PATCHER do dwufrakcyjnego dozowania pod ciśnieniem grysów i emulsji
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż 1.500.000,00 zł

Termin wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł  wyznaczono do dnia 04.01.2011 roku do godz. 9:00.
Kryterium wyboru stanowić będzie w 100 % cena.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul Karasia 15 pokój nr 30 do dnia 04.01.2011 r., do godz. 09.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.01.2011 roku o godz. 09:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.
Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający informuje, że nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej
Ogłoszenie w dniu 17.12.2010r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień PublicznychAutor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2010-12-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-17
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.