Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. zmianie sposobu u??ytkowania parterowego budynku us??ugowego na klub m??odzie??owy, przy ul. Zak?tek 2,

Numer dokumentu: AP.7335
Rok: 2010

O B W I E S Z C Z E N I EStosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

że zgodnie z art. 98, §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami), postanowieniem, z dnia 13.12.2010 r. zawieszono postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zmianie sposobu użytkowania parterowego budynku usługowego, przy ul. Zakątek 2, w Lesznie, na klub młodzieżowy - działka ewidenc. 41, arkusz m. 17.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 27, w godz. 730 - 1530, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.

Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy

Autor informacji: Nowakowska Helena
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2010-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.