Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOG?OSZENIE O ZAM??WIENIU PUBLICZNYM P.N.: "USUWANIE ??NIEGU Z ULIC MIASTA LESZNA W OKRESIE ZIMOWYM 2010-2011"

Data publikacji: 03.12.2010
Termin sk??adania ofert: 14.12.2010

- UWAGA: w dniu 10.12.2010r. dodano modyfikację SIWZ

- UWAGA: w dniu 10.12.2010r. dodano wyjaśnienia treści SIWZ

 

 

 

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. K. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Usuwanie śniegu z ulic miasta Leszna w okresie zimowym 2010-2011”
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: 90.62.00.00-9

Przedmiot zamówienia obejmuje interwencyjne wykonanie usług związanych z usunięciem nagromadzonego śniegu z ulic Miasta Leszna w okresie zimowym 2010-2011. Na potrzeby niniejszego zamówienia miasto Leszno zostało podzielone na 4 rewiry: Zaborowo, Zatorze, Gronowo, Pozostała część miasta.

Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania:
a) wymagana ilość zespołów roboczych na poszczególne rewiry:
I. Zaborowo – 1 zespół
II. Zatorze – 2 zespoły
III. Gronowo – 1 zespół
IV. Pozostała część miasta – 3 zespoły
przy czym na jeden zespół roboczy składa się co najmniej 1 ładowarka i 3 samochody ciężarowe
b) wywóz śniegu z każdego rewiru na teren po byłych polach irygacyjnych przy ul. Mierniczej w Lesznie,
c) rozpoczęcie prac musi nastąpić w ciągu 24 godzin od telefonicznego powiadomienia Wykonawcy, w którym zostanie wskazana kolejność ulic w jakiej należy usuwać śnieg,
d) prace muszą być prowadzone nieprzerwanie przez min. 16 godzin/dobę przez cały wymagany zestaw zespołów roboczych wymaganych dla danego rewiru.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. K. Karasia 15, pok. nr 30 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl.


Wymagany termin wykonania zamówienia: umowa zostanie zawarta na czas określony, t. j. od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą do dnia 15.04.2011 r. z zastrzeżeniem rozdz. 3 pkt 3 lit. c i d. SIWZ.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2. posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy),
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował wymaganą ilością zespołów roboczych na poszczególne rewiry, t.j.:
I. Zaborowo – 1 zespół
II. Zatorze – 2 zespoły
III. Gronowo – 1 zespół
IV. Pozostała część miasta – 3 zespoły
przy czym na jeden zespół roboczy składa się co najmniej 1 ładowarka i 3 samochody ciężarowe.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę ofert na więcej niż jeden rewir Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że dysponuje sumą wymaganych ilości zespołów dla poszczególnych rewirów wskazanych w rozdz. 3 pkt 3 lit. a) SIWZ. W przeciwnym przypadku oferta tego Wykonawcy będzie wykluczona i odrzucona w każdym z rewirów.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż 1.500.000,00 zł

Termin wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł dla każdej części zamówienia określonej w rozdz. 3 pkt 2 SIWZ wyznaczono do dnia 14.12.2010 roku do godz. 9:00.
Kryterium wyboru stanowić będzie w 100 % cena.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul Karasia 15 pokój nr 30 do dnia 14.12.2010 r., do godz. 09.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.12.2010 roku o godz. 09:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.
Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający informuje, że nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej

Ogłoszenie w dniu 03.12.2010r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień PublicznychAutor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2010-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-10
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2010-12-03 wprowadzona przez: 45
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.