Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plNAB??R ZAKO??CZONY. Praca - nab??r na stanowisko Dyrektora Zepo??u Obs??ugi Przedszkoli i Plac??wek O??wiatowych w Lesznie. Wa??ne do dnia 13.12.2010 r.


PREZYDENT MIASTA LESZNA
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy:

DYREKTOR ZESPOŁU OBSŁUGI PRZEDSZKOLI I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
w Lesznie

1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe magisterskie,
f) co najmniej pięcioletni staż pracy.


2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a) wykształcenie wyższe magisterskie: ekonomiczne, prawnicze, administracyjne, z zakresu zarządzania,
b) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
c) doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,
d) doświadczenie zawodowe w zakresie ekonomii, księgowości lub organizacji pracy,
e) wymagana znajomość ustaw o finansach publicznych, rachunkowości, o samorządzie gminnym, systemie oświaty, Karty Nauczyciela.

3. Zadania wykonywane na stanowisku – pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy, organizacja pracy jednostki budżetowej, zapewnienie realizacji zadań statutowych Zespołu Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych.

4. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b) list motywacyjny,
c) życiorys /CV/,
d) kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie,
e) kserokopie świadectw pracy potwierdzających co najmniej pięcioletni staż pracy,
f) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
g) oświadczenie kandydata dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dot. naboru – Dyrektor Zespołu Obsługi i Placówek Oświatowych w terminie do dnia 13 grudnia 2010 r. do godz. 17.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: 28
Opublikowany dnia: 2010-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-29
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2010-12-01 wprowadzona przez: 28
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.