Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPraca - stanowisko ds. realizacji projektu w Wydziale Promocji i Rozwoju. Wa??ne do dnia 13.12.2010 r.

Numer dokumentu: 10/2010
Rok: 2010

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w związku z realizacją projektu „Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo – zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności”

STANOWISKO ds. REALIZACJI PROJEKTU

1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wyższe wykształcenie magisterskie,
f) wymagana wiedza z zakresu sieciowania i klasteringu, znajomość potrzeb branży, wiedza z zakresu promocji oraz podnoszenia innowacyjności i transferu technologii,
g) umiejętności organizacyjne i komunikacyjne oraz kreatywność,
h) umiejętność pracy pod presją czasu i dokładność.

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a) wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne, budowlane,
b) doświadczenie na stanowisku pracy o podobnym charakterze,
c) znajomość języka angielskiego.

3. Zadania wykonywane na stanowisku: pracownik będzie odpowiedzialny za realizację projektu, w tym m.in. prowadzenie biura sieci, organizowanie spotkań roboczych, zlecanie usług doradczych, badań i ekspertyz, organizowanie prac związanych z wypracowaniem strategii promocji i strategii marki sieci, realizację przyjętej kampanii promocyjnej oraz za prowadzenie dokumentacji projektowej, w tym za przygotowywanie sprawozdań z realizacji projektu.

4. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b) list motywacyjny,
c) życiorys /CV/,
d) kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie,
e) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
f) oświadczenie kandydata dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Zatrudnienie wybranego kandydata nastąpi na czas określony (okres realizacji projektu) od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.


Wymagane dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Leszna, ul. Karasia 15 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dot. naboru – stanowisko ds. realizacji projektu w terminie do dnia 13 grudnia 2010 r. do godz. 17.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.


Pliki do pobrania:

Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: 28
Opublikowany dnia: 2010-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-01
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.