Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N. ??PRZEBUDOWA ULIC CHOCIMSKIEJ, ST. ?????KIEWSKIEGO I ?OWIECKIEJ W LESZNIE WRAZ Z BUDOW? SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ PRZEBUDOW? SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZY??CZAMI DO GRANIC POSESJI ORAZ PRZEBUDOW? PRZY??CZY WODOCI?GOWYCH DO GRANIC POSESJI?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U.  Nr  223, poz. 1655 ze zm.)  zawiadamia, że złożono 3 oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Przebudowa ulic Chocimskiej, St. Żółkiewskiego i Łowieckiej w Lesznie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic posesji oraz przebudową przyłączy wodociągowych do granic posesji”.

         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

 

Lp.

 

Firma

Oferowana kwota

(brutto)

Punktacja

– kryterium cena

1.            

EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o.

64-100 Leszno ul. Święciechowska 37 

 

1.254.591,02 zł

----

2.            

PTSH PRA-MAS Sp. z o.o.

64-100 Leszno ul. Święciechowska 154

 

 

1.173.688,16 zł

 

 

 

100

 

3.            

Firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy

64-100 Leszno ul. Gronowska 35 

 

 

1.338.303,43 zł

 

 

87,70

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

 

1.    Wybrać ofertę PTSH PRA-MAS Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 154 z ceną ofertową 1.173.688,16 zł brutto. Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

2.    Wykluczyć ofertę firmy EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 37, na podstawie:

·       art. 24 ust.2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca złożył nieprawdziwą informację mającą wpływ lub mogącą mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

·       art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

    Wykonawca przedłożył w ofercie kopię informacji banku, w którym posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych. Z uwagi na wątpliwości co do prawdziwości okazanego dokumentu działając na podstawie §6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) wezwano Wykonawcę do przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii okazanego zaświadczenia. W wyznaczonym terminie Wykonawca przedłożył kopię dokumentu, na której notarialnie została potwierdzona ”zgodność odpisu z przedłożonym dokumentem”. W związku z dalszymi wątpliwościami Zamawiający zwrócił się do banku z wnioskiem o potwierdzenie oryginalności przedłożonego zaświadczenia, na który otrzymano odpowiedź negatywną.

 

 

3.    Odrzucić ofertę firmy EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o. na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 i 4 w/w ustawy.

 

 

 

Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w dniu 2 grudnia br.


Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2010-11-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-26
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.