Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zam??wienia publicznego p.n.: "Budowa nawierzchni jezdni ul. Sp????dzielczej w Lesznie na odcinku od nr 25 do nr 31"


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, że złożono 4 oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Budowa nawierzchni jezdni ul. Spółdzielczej w Lesznie na odcinku od nr 25 do nr 31”.

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Lp.
Firma
Oferowana kwota
(brutto)
Punktacja – kryterium cena
1. 
Przedsiębiorstwo Drogowo-Transportowe „Drogtranz”
Andrzej Paradowski
ul. Witosa 8
56-200 Góra
67 951,80
100
2. 
EFEKT GROUP MALEPSZY SP. Z O.O.
ul. Święciechowska 37
64-100 Leszno
67 391,58
---
3. 
Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Handlowe
„PRA-MAS” Sp. z o.o.
ul. Święciechowska 154
64-100 Leszno
56 469,53
---
4. 
Firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy
ul. Gronowska 35
64-100 Leszno
71 069,27
95,61


W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

1. Wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Drogowo-Transportowego „Drogtranz” Andrzej Paradowski z siedzibą w Górze przy ul. Witosa 8, z ceną ofertową 67 951,80 zł brutto.
Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

2. Wykluczyć ofertę firmy EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 37, na podstawie:
• art. 24 ust.2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca złożył nieprawdziwą informację mającą wpływ lub mogącą mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
• art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca przedłożył w ofercie kopię informacji banku, w którym posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych. Z uwagi na wątpliwości co do prawdziwości okazanego dokumentu działając na podstawie §6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) wezwano Wykonawcę do przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii okazanego zaświadczenia. W wyznaczonym terminie Wykonawca przedłożył kopię dokumentu, na której notarialnie została potwierdzona ”zgodność odpisu z przedłożonym dokumentem”. W związku z dalszymi wątpliwościami Zamawiający zwrócił się do banku z wnioskiem o potwierdzenie oryginalności przedłożonego zaświadczenia, na który otrzymał odpowiedź negatywną.

3. Odrzucić ofertę firmy EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o. na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 i 4 w/w ustawy.

4. Wykluczyć ofertę Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjno-Handlowe „PRA-MAS” Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 154, na podstawie:
• art. 24 ust.2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert.
Zgodnie z art. 45 ust. 3 oraz zapisami SIWZ wadium wniesione w pieniądzu jest skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione przez Wykonawcę wpłynęło na rachunek bankowy Zamawiającego po upływie wyznaczonego terminu.

5. Odrzucić ofertę Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjno-Handlowe „PRA-MAS” Sp. z o.o. na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy.


Termin podpisania umowy wyznaczono na dzień 03 grudnia 2010 r.


Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2010-11-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-26
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.