Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plNab??r na stanowisko. G????wny ksi?gowy ?? Szko??a Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie


Główny księgowy – Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego   64-100 Leszno  Al. Jana Pawła II 10 ogłasza nabór na wolne stanowisko:

główny księgowy

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego   64-100 Leszno  Al. Jana Pawła II 10

Wymiar czasu pracy:                    pełen etat

Rodzaj umowy:                              umowa o pracę

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie
z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) następujące wymagania:

Wymagania niezbędne:

1.    Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego.

2.    Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

3.    Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych
oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
lub za przestępstwo skarbowe.

4.    Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

5.    Spełnia jeden z poniższych warunków:

a)    ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;

b)    ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną
i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;

c)    jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

d)    posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające
do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania pożądane:

1.     Znajomość rachunkowości budżetowej

2.     Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych

3.     Znajomość przepisów oświatowych i samorządowych

4.     Znajomość przepisów płacowych

5.     Znajomość przepisów ZUS

6.     Znajomość obsługi programów komputerowych: Płatnik – rozliczenia ZUS, program księgowy Qwant oraz e-PFRON

7.     Umiejętność pracy w zespole, kreatywność

8.     Dokładność, terminowość wykonywania zadań, samodzielność
w poszukiwaniu rozwiązań bieżących spraw

 

Zakres podstawowych czynności:

1.     Prowadzenie rachunkowości jednostki oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

2.     Realizacja zadań w zakresie rachunkowości, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami

3.     Sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki budżetowej

 

Wymagane dokumenty:

1.     Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zawodowe

2.     List motywacyjny i CV

3.     Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
i o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz o niekaralności
za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów i za przestępstwa karne skarbowe

4.     Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celu rekrutacji

5.     Kopie świadectw pracy oraz zaświadczenia o długości stażu w księgowości
i doskonaleniu zawodowym

Dokumenty należy składać w terminie do 12 listopada 2010r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie,    Al. Jana Pawła II 10.

 

Informacje dodatkowe:

1.     Zaklejoną kopertę z dokumentami należy opatrzyć dopiskiem „Konkurs
na stanowisko głównego księgowego”

2.     Nie będą rozpatrywane oferty, które nie spełniają wymagań formalnych

3.     Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie
i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej / postępowania kwalifikacyjnego

4.     Dokumenty aplikacyjne, które nie spełniają wymaganych kryteriów podanych w ogłoszeniu oraz oferty osób, które nie zakwalifikowały się, zostaną po ogłoszeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone

5.     Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane w siedzibie szkoły zgodnie z Instrukcją kancelaryjną

6.     Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, tj. www.bip.leszno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie

7.     Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerami telefonu:
(65) 520-40-05,    (65) 529-76-75Autor informacji: Maria Szwarczy??ska
Informację wprowadził: 43
Opublikowany dnia: 2010-10-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-02
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2010-10-29 wprowadzona przez: 43
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.