Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? nieruchomo??ci gruntowej zabudowanej, po??ozonej w Lesznie przy ul.Lipowej 32 (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i us??ugowej).

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Lipowa 32.

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: działka nr 12/13 o pow. 0,0382 ha ark. mapy 62 – księga wieczysta Nr PO1L/00000116/6.

3. Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczo-garażowym z użytkowym poddaszem.
W ww. budynku znajdują się dwa pomieszczenia garażowe objęte najmem. Nabywca nieruchomości wstąpi w stosunek najmu w miejsce zbywcy zgodnie z art. 678 Kodeksu cywilnego.
Dostęp do drogi publicznej przedmiotowej nieruchomości będzie zapewniony poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste nabywcy przedmiotowej nieruchomości, udziału w wysokości 1/6 część w działce nr 12/4 ark. mapy 62, w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Miasta Leszna – miasta na prawach powiatu.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu „LESZCZYNKO „ w Lesznie zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/446/2009 Rady Miejskiej w Lesznie z dnia 26 listopada 2009r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 28, poz. 761 z dnia 17 lutego 2010r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce strukturalnej oznaczonej symbolem 3MN/MW/U przeznaczonej pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy wielorodzinnej i usługowej.

5. Termin i miejsce przetargu: 30 listopada 2010 r., godz. 10:00, sala konferencyjna na parterze w budynku Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, ul. Jana Pawła II 21a.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 111.500,00 zł
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.10a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zmianami).
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

7. Wysokość i termin wniesienia wadium: wadium 22.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 23 listopada 2010 r.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości.
Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 17, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-12.


Zdjęcia dołączone:

 

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2010-10-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.