Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZaproszenie zainteresowanych do sk??adania pisemnych zg??osze?? udzia??u w rokowaniach dotycz?cych warunk??w sprzeda??y nieruchomo??ci gruntowej niezabudowanej po??o??onej w Lesznie przy ul. Juranda (pod us??ugi).

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna zaprasza zainteresowanych do składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach dotyczących warunków sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lesznie przy ul. Juranda.

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Juranda.

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: działka nr 332 o pow. 0,2505 ha, arkusz mapy nr 109 – KW nr PO1L/00026175/5, własność – Miasto Leszno.

3. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana nieogrodzona, nieutwardzona. Kształt regularny, zbliżony do rombu, korzystny. Media pełne w ulicy, dojazd drogą nieutwardzoną o nawierzchni gruntowej. Sąsiedztwo: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny kolejowe, słupy energetyczne. Przez część nieruchomości przebiega napowietrzna elektroenergetyczna linia średniego napięcia. Przy zbyciu nieruchomości ustanowiona zostanie służebność przesyłu na rzecz właściciela sieci.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwałą Nr XIV/164/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30.09.1999r.) przedmiotowa nieruchomość jest położona w jednostce strukturalnej 19 KS i jest przeznaczona pod tereny obsługi komunikacji samochodowej. Nieruchomość może być zagospodarowana jedynie w sposób nie kolidujący z istniejącym przebiegiem linii energetycznej średniego napięcia. Teren utwardzony, zabudowy nie może przekraczać 50 % powierzchni działki. Prace ziemne muszą być prowadzone pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: zakończenie zabudowy, za którą uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, winno nastąpić w ciągu 4 lat. W przypadku braku zabudowy Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego w przypadku braku zabudowy.

6. Termin i miejsce rokowań: Zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rokowania – ul. Juranda” do dnia 16 listopada 2010r. w Urzędzie Miasta Leszna Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Al. Jana Pawła II pok. nr 16 (I piętro).

Zgłoszenie winno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Otwarcie rokowań i zakwalifikowanie do ustnej części rokowań odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Kazimierza Karasia 15 – sala konferencyjna (parter) w dniu 23 listopada 2010r. o godz. 10:00 w obecności zgłaszających udział w rokowaniach.

7. Cena wywoławcza nieruchomości netto:  615.000,00 zł

Do ceny uzyskanej w rokowaniach doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
Cena nieruchomości uzyskana w rokowaniach, zwiększona o podatek VAT 22%, podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej w całości lub w ratach wraz z oprocentowaniem, na czas nie dłuższy niż 10 lat (I rata nie może być niższa od 50% ceny).

8. Wysokość i termin wniesienia zaliczki: 120.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 16 listopada 2010 r.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

10. Warunki dodatkowe: uczestnicy rokowań winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty zaliczki, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Na przedmiotową nieruchomość odbyły się przetargi w terminach:
I przetarg - 18 sierpnia 2010 r., II przetarg - 13 października 2010 r.

Prezydentowi Miasta Leszna przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Z regulaminem (warunkami) rokowań można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

 

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2010-10-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.