Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? na w??asno??? lokalu mieszkalnego nr 2 po??o??onego w Lesznie przy ul. Ko??cielnej 13 wraz z pomieszczeniami przynale??nymi i udzia??em w nieruchomo??ci wsp??lnej.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

PREZYDENT MIASTA LESZNA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Lesznie przy ul. Kościelnej 13 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej.

Przedmiotem przetargu jest samodzielny lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalnym przy ul. Kościelnej 13 o powierzchni użytkowej 59,78 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 11,04 m2.

Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni. Pomieszczenie przynależne spełnia funkcję łazienki z wc. Ogrzewanie piecowe. Źródło ciepłej wody stanowi terma elektryczna o pojemności 40 l.
Jednocześnie ze sprzedażą lokalu mieszkalnego sprzedawany jest na własność udział w częściach wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej wynoszący 7082/12990 części w działce nr 247 na arkuszu mapy 47 o powierzchni 249 m2 dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie, Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr 2525.

Cena wywoławcza lokalu wraz z prawem własności ułamkowej części gruntu wynosi 110.952,00 zł.
Wadium: 22.000,00 zł
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2010 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej na parterze w budynku Wydziału Promocji i Rozwoju, ul. Jana Pawła II nr 21a w Lesznie.
Wadium należy wpłacać na konto Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 10 listopada 2010 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Nieruchomość położona jest w strefie śródmiejskiej podlegającej ochronie konserwatorskiej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się podobne kamienice z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi. Ulica Kościelna jest jedną z ulic dochodzących do Rynku, jest jedną z najstarszych ulic w Lesznie. Uzbrojenie stanowią sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna, RTV - kablową, telefoniczna.
Kamienica stanowi element historycznej zabudowy pochodzącej z XVIII-XIX wieku. Budynek mieszkalny ma 2 kondygnacje, jest podpiwniczony. Mury zewnętrzne i wewnętrzne z cegły pełnej. Elewacja – tynk cementowo – wapienny.

Nabywca lokalu mieszkalnego zobowiązany będzie do wnoszenia opłat za lokal na konto Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. Kościelna 13, 64-100 Leszno. Opłata za lokal mieszkalny składa się z funduszu remontowego i eksploatacyjnego.

Przedmiotowy lokal mieszkalny jest wynajmowany. Nabywca lokalu wstąpi w stosunek najmu w miejsce zbywcy zgodnie z art. 678 Kodeksu cywilnego. Miasto Leszno zobowiązuje się zapewnić najemcy lokalu mieszkalnego lokal zamienny w terminie 8 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Najemca lokalu mieszkalnego zobowiązany będzie opuścić zajmowany obecnie lokal w terminie 30 dni od daty udostępnienia lokalu zamiennego. Warunki i zasady dotychczasowej umowy najmu lokalu mieszkalnego pozostaną niezmienione (umowy najmu stanowią załącznik do niniejszego regulaminu przetargu).

Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dowód tożsamości; dowód wpłaty wadium; numer NIP; w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.
Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 106 - 110, telefon 065529-82-11, 065529-82-14.


Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2010-10-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-15
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.