Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plII przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? nieruchomo??ci gruntowej zabudowanej po??o??onej w Lesznie przy ul. Kr??lowej Jadwigi nr 31 (przy zbiegu z ul. Waleriana Wr??blewskiego).

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Królowej Jadwigi nr 31 (przy zbiegu z ul.Waleriana Wróblewskiego).

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: działka nr 3, ark. m. 46 o pow. 0,0380 ha – KW nr PO1L/00026193/7.

3. Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem wielolokalowym. Funkcjonalnie budynek w całości jest przeznaczony na cele mieszkaniowe (7 lokali mieszkalnych, zajmowanych przez najemców z którymi najem został zawarty na czas nieokreślony). Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 422,68 m2. Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego wynosi 54.08 m2. Budynek wyposażony jest w instalacje: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, telekomunikacyjną. Stan techniczny dobry. Budynek został wpisany do rejestru zbytków pod nr 569/Wlkp./A w dniu 15.01.1971r.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Leszna nieruchomość położona jest w centrum o intensywnej i zwartej zabudowie usługowej z uzupełniającą zabudową mieszkaniową w pierzejach ulic i placów. Obszar koncentracji obiektów ponadmiejskich i ogólnomiejskich administracji publicznej, banków, instytucji ubezpieczeniowych, hoteli, obiektów kultury, handlu, rozrywki. Na tym obszarze dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o pow. sprzedaży pow. 2000 m2.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do nabycia 7 lokali na rzecz Miasta, które stanowić będą lokale zamienne dla 7 rodzin, zamieszkujących budynek wg oczekiwań zawartych w załączniku do regulaminu przetargu.

Wydanie nieruchomości nabywcy nastąpi po zapewnieniu mieszkań zamiennych na rzecz najemców. Do tego czasu zarząd sprawuje MZBK w Lesznie, czynsz wpływa na konto zarządcy. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków opiniuje negatywnie zamiar wyodrębnienia lokali i przeniesienia własności na rzecz najemców.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nabywca zgodnie z art.26 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zobowiązany jest do przeprowadzenia prac konserwatorskich w terminie 4 lat. Miasto Leszno zastrzega sobie prawo odkupu w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego w przypadku braku zagospodarowania nieruchomości.
Przeniesienie własności nastąpi po przedłożeniu i zaakceptowaniu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków programu użytkowego (art.25 ust 1 w/c ustawy).

6. Termin i miejsce przetargu: 15 marca 2011 r., godz. 11:00, sala konferencyjna na parterze Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15.

7. Cena wywoławcza nieruchomości: 2.200.000,00 zł
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.10a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zmianami).
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega obniżeniu o 20%, ponieważ nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków i podlega zapłacie przed zawarciem aktu notarialnego nie później niż w dniu zawarcia umowy.

8. Wysokość i termin wniesienia wadium: wadium 400.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 8  marca 2011 r.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

 

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2010-10-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-17
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2010-10-14 wprowadzona przez: 46
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.