Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZaproszenie do sk??adania pisemnych zg??osze?? udzia??u w rokowaniach dotycz?cych warunk??w sprzeda??y nieruchomo??ci gruntowej zabudowanej po??o??onej w Lesznie przy zbiegu Al. Zygmunta Krasi??skiego i ul. Skarbowej.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna zaprasza zainteresowanych do składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach dotyczących warunków sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lesznie przy zbiegu Al. Zygmunta Krasińskiego i ul. Skarbowej.

1. Lokalizacja:
Leszno, przy zbiegu Al. Zygmunta Krasińskiego i ul. Skarbowej.

2. Oznaczenie nieruchomości – działki ewidencyjne numer: 14/13 o pow. 445 m2, 14/20 o pow. 551 m2, 16/3 o pow. 26 m2, na arkuszu mapy 47 o łącznej pow. 1 022 m2, KW nr 25540, własność – Miasto Leszno.

3. Opis nieruchomości: nieruchomość położona jest w rejonie centrum Leszna i jest zabudowana budynkami byłej przychodni rejonowej w zabudowie zwartej o zróżnicowanej wysokości i ilości kondygnacji. Budynek usytuowany wzdłuż Al. Z. Krasińskiego jest trzykondygnacyjny z poddaszem, częściowo podpiwniczony, część od strony podwórza parterowa, bez podpiwniczenia i poddasza. Powierzchnia zabudowy -568,03 m2, powierzchnia netto -1.376,20 m2. Budynek przy ul. Skarbowej jest dwukondygnacyjny (parter i piętro) z poddaszem użytkowym oraz część jednokondygnacyjna, całość niepodpiwniczona. Powierzchnia zabudowy -320,20 m2, powierzchnia netto 706,66 m2. Od strony ul. Skarbowej budynki posiadają wspólne wejście oraz klatkę schodową. Uzbrojenie pełne.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość położona jest w strefie II mieszkaniowo-usługowej, intensywnej zabudowy z dominacją zabudowy mieszkaniowej typu osiedlowego uzupełnionej terenami dostępnej zieleni. Obecnie przystąpiono do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna, obejmującego teren przedmiotowej nieruchomości. W sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowana jest zabudowa usługowa. Teren nieruchomości znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. Nieruchomość została wpisana do gminnego rejestru zabytków. W związku z powyższym rozbiórka budynków wymaga zgody Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nabywca zobowiązany będzie zagospodarować nieruchomość w ciągu 4 lat. W przypadku braku zabudowy Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

6. Termin i miejsce przetargu: Zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału w rokowaniach: Krasińskiego–Skarbowa” do dnia 30 listopada 2010r. w Urzędzie Miasta Leszna Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Al. Jana Pawła II pok. nr 16 (I piętro).

Zgłoszenie winno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (w przypadku rozłożenia ceny w ratach - I rata musi stanowić co najmniej 50% ceny oferowanej).,
5. kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Otwarcie rokowań i zakwalifikowanie do ustnej części rokowań odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Kazimierza Karasia 15 – sala konferencyjna (parter) w dniu 7 grudnia 2010r. o godz. 10:00 w obecności zgłaszających udział w rokowaniach.

7. Cena wywoławcza w ostatnim przetargu wynosiła: 1.877.000,00 zł
Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.10a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zmianami).
Cena nieruchomości osiągnięta w rokowaniach podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

8. Wysokość i termin wniesienia zaliczki: 95.000,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 30 listopada 2010 r.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

10. Warunki dodatkowe: uczestnicy rokowań winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty zaliczki, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów i rokowań: I przetarg -09.09.2009r., II przetarg – 24.11.2009r., rokowania -20.04.2010r., 28.07.2010r.

Prezydentowi Miasta Leszna przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Z regulaminem (warunkami) rokowań można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

 


Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2010-10-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-07
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.