Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? nieruchomo??ci gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-mieszkalnym, po??o??onym w Lesznie przy ul. S??owia??skiej 29 (kamienica w centrum).

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (kamienica w centrum) .

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Słowiańska nr 29.

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: działka nr 173, ark. m. 47 o pow. 0,0219 ha – KW nr PO1L/00022997/5.

3. Opis nieruchomości: kamienica w centrum w zwartej zabudowie śródmiejskiej, zabudowana budynkiem handlowo-usługowym, trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, murowanym o powierzchni użytkowej 264,55 m2 oraz budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym, jednolokalowym, niepodpiwniczonym, murowanym o łącznej powierzchni użytkowej 46,25 m2 .

W budynku mieszkalnym w pomieszczeniu o pow. użytk. 12,90 m2, stanowiącym część wspólną nieruchomości, znajduje się kotłownia gazowa stanowiąca własność MPEC Sp. z o.o. zasilająca w ciepło całość zabudowań znajdujących się na dz. nr 173.

W przypadku chęci dalszego korzystania z usług MPEC, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zawarcia odrębnej umowy lub umożliwi demontaż urządzeń stanowiących własność MPEC.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest położona w strefie centrum, intensywnej zwartej zabudowy usługowej z uzupełniającą zabudową mieszkaniową w pierzejach ulic i placów. Nieruchomość znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej.

Lokale użytkowy i mieszkalny znajdujące się w budynkach na przedmiotowej nieruchomości są wynajmowane. Nabywca nieruchomości wstąpi w stosunek najmu w miejsce zbywcy zgodnie z art. 678 Kodeksu cywilnego. Miasto Leszno zobowiązuje się zapewnić najemcy lokalu mieszkalnego lokal zamienny w terminie 8 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Najemca lokalu mieszkalnego zobowiązany będzie opuścić zajmowany obecnie lokal w terminie 30 dni od daty udostępnienia lokalu zamiennego. Warunki i zasady dotychczasowej umowy najmu lokalu mieszkalnego pozostaną niezmienione (umowy najmu stanowią załącznik do regulaminu przetargu).

5. Termin i miejsce przetargu:  25 listopada 2010 r., godz. 10:00, sala konferencyjna na parterze Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15.

6. Cena wywoławcza nieruchomości:  1.568.000,00 zł
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.10a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zmianami).
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

7. Wysokość i termin wniesienia wadium:  wadium 300.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 18 listopada 2010 r.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:  w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

 

Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2010-09-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-24
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.