Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPRZETARG NIEOGRANICZONY NA ??OPRACOWANIE PROJEKT??W BUDOWLANYCH NA BUDOW? WYBRANYCH ULIC W MIE??CIE LESZNIE?

Data publikacji: 2010-09-02
Termin sk??adania ofert: 2010-09-24

UWAGA: W dniu 13.09.2010 r. zostały dodane WYJAŚNIENIA NR 1 TERŚCI SIWZ. 

 

 

 

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Opracowanie projektów budowlanych na budowę wybranych ulic w mieście Lesznie” Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 71.32.00.00-7.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pełnej dokumentacji budowlanej na budowę n/w ulic:

 

1)    ul. Kryłowa ( długość ok. 915 mb, powierzchnia pasa drogowego 6.500,00 m2) wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej

       - klasa drogi                             - L,

       - kategoria ruchu                                  - KR-2,

 

2)    ul. Rynek Zaborowski (dł. ok.. 300 mb, powierzchnia pasa drogowego ok. 5350 m2

       - klasa drogi                             - L,

       - kategoria ruchu                     - KR-2,

 

3)    ul. Orłowskiego odcinek od ul. Gierymskiego do końca ulicy (długość –. 242 mb), ul. Siemiradzkiego ( 165mb) ,  ul. Stanisławskiego ( 114mb) , ul. Tetmajera ( 67mb) , powierzchnia pasa drogowego ok. 4000 m2

            - klasa drogi                             - L,

       - kategoria ruchu                     - KR-2,

 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane zadania wyszczególnione w przedmiocie zamówienia w pkt 1), 2) lub 3).

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6  ustawy.

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 90 dni kalendarzowych od dnia przekazania podkładów geodezyjnych.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1.   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),

2.   posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli :

- dla zadania, o którym mowa w rozdz. 3.2.1. siwz : Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno opracowanie  w zakresie budowy lub przebudowy dróg publicznych klasy min. L oraz budowy lub przebudowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego,  o charakterze i złożoności odpowiadającej zamówieniu,

- dla zadań, o których mowa w rozdz. 3.2.2. i 3.2.3 siwz : Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno opracowanie  w zakresie budowy lub przebudowy dróg publicznych klasy min. L,  o charakterze i złożoności odpowiadającej zamówieniu,

3.   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli :

 - dla zadania, o którym mowa w rozdz. 3.2.1. siwz : Wykonawca będzie dysponował minimum zespołem składającym się z osób posiadających uprawnienia w zakresie drogowym, sieciowym i energetycznym, natomiast osoba wytypowana na głównego projektanta - musi posiadać uprawnienia projektowe dla sporządzania projektów budowlanych w specjalności drogowej. Ponadto każda z wymienionych osób musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego,

- dla zadań, o których mowa w rozdz. 3.2.2. i 3.2.3 siwz : Wykonawca będzie dysponował minimum zespołem składającym się z osób posiadających uprawnienia w zakresie drogowym, a osoba wytypowana na głównego projektanta - musi posiadać uprawnienia projektowe dla sporządzania projektów budowlanych w specjalności drogowej. Ponadto każda z wymienionych osób musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego,

4.   sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż 100.000,00 zł 

 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą.

 

Termin wniesienia wadium w wysokości 500,00 zł dla każdego z zadań określonych w przedmiocie zamówienia (1500,00 zł w przypadku składania oferty na wszystkie trzy zadania) wyznaczono do dnia 24 września 2010 roku do godz. 9:00.

Kryterium wyboru stanowić będzie  w 100 % cena.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul Karasia 15 pokój nr 30 do dnia 24.09.2010 r., do godz. 09.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 września 2010 roku o godz. 09:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.

Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi  30 dni.  

Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Zamawiający informuje, że nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej

 

Ogłoszenie w dniu 2.09.2010r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych

 Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2010-09-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-13
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2010-09-02 wprowadzona przez: 45
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.