Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plNAB??R ZAKO??CZONY. Praca - nab??r na wolne stanowisko urz?dnicze ( 1 etat) w zwi?zku z realizacj? projektu "Rozwi?? skrzyd??a w biznesie", w tym stanowisko ds. promocji i informacji (1/2 etetu) i asystent koordynatora projektu (1/2 etatu). Wa??ne do dn. 13.09.2010 r.

Numer dokumentu: 7/2010
Rok: 2010

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze (1 etat)

w związku z realizacją projektu „Rozwiń skrzydła w biznesie” realizowanego w ramach POKL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia; w tym:

STANOWISKO ds. PROMOCJI I INFORMACJI (1/2 etatu) i ASYSTENT KOORDYNATORA PROJEKTU (1/2 etatu)

1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wyższe wykształcenie magisterskie,
f) wymagana znajomość przepisów ustaw o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, zamówieniach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, prawo prasowe,
g) umiejętność redagowania pism, komunikatywność, kreatywność, dokładność i obowiązkowość.

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a) znajomość zagadnień związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
b) znajomość zagadnień związanych z promocją oraz doświadczenie w zakresie opracowania i zlecania produkcji materiałów promocyjnych i publikacji informacyjnych,
c) znajomość prowadzenia dokumentacji projektowej, przygotowywania i rozliczania projektów finansowanych z funduszy UE.

3. Zadania wykonywane na stanowisku ds. promocji i informacji: pracownik będzie odpowiedzialny za działania promocyjno – informacyjne projektu oraz za administracyjno – biurową obsługę punktu informacyjno – promocyjnego.
Zadania wykonywane na stanowisku asystent koordynatora projektu: pracownik będzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji projektowej w tym za przygotowywanie sprawozdań z realizacji projektu.

4. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b) list motywacyjny,
c) życiorys /CV/,
d) kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie,
e) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
f) oświadczenie kandydata dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Zatrudnienie wybranego kandydata nastąpi na czas określony (okres realizacji projektu) od dnia 01 października 2010 r. do dnia 30 września 2012 r.


Wymagane dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Leszna, ul. Karasia 15 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dot. naboru – stanowisko ds. promocji i informacji i asystent koordynatora projektu w terminie do dnia 13 września 2010 r. do godz. 17.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
zechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
Wojewódzki Urząd Pracy
w PoznaniuAutor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: 57
Opublikowany dnia: 2010-09-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-05
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2010-09-02 wprowadzona przez: 28
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.