Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZaproszenie zainteresowanych do sk??adania pisemnych zg??osze?? udzia??u w rokowaniach dotycz?cych warunk??w sprzeda??y nieruchomo??ci gruntowej zabudowanej, po??o??onej w miejscowo??ci Grotniki ?? Boszkowo, ul. Starkowska.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna zaprasza zainteresowanych do składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach dotyczących warunków sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Grotniki – Boszkowo, ul. Starkowska.

1. Lokalizacja: Grotniki – Boszkowo, ul. Starkowska.

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: działka nr 132/12 na arkuszu mapy nr 2 (obręb: Grotniki, gmina: Włoszakowice, powiat: leszczyński, województwo: wielkopolskie) o powierzchni gruntu 0,1800 ha, KW nr PO1L/00011417/6, własność – Miasto Leszno.

3. Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem Ośrodka Wypoczynkowego „WRZOS”. Ośrodek położony jest w centralnej części miejscowości w pobliżu jeziora Dominickiego, terenów leśnych i stacji PKP. Nieruchomość jest położona przy drodze o nawierzchni bitumicznej wraz z przyłączem energetycznym, wodociągowym, kanalizacyjnym. Instalacja wodociągowa jest zasilanym z własnej studni –hydrofor -500 l., ciepła woda zasilana z bojlerów elektrycznych (100 l. i 80 l.), armatura w łazienkach (toaleta, umywalka oraz kabina prysznicowa), loggia do każdego pokoju. Budynek jest dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Ściany nośne wykonane z pustaków betonowych oraz bloczków ceramicznych. Strop monolityczny żelbetowy, stropodach pokryty papą na lepiku, posadzki betonowe monolityczne. Brak ogrzewania pomieszczeń – budynek jest wykorzystywany tylko w okresie letnim. Stan techniczny budynku jest zadowalający. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 553,21 m2 w tym: piwnica - 63,40 m2 , parter - 280,45 m2 , piętro - 209,36 m2. Do powierzchni użytkowej budynku nie wliczono powierzchni tarasów oraz balkonów (logii).

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice nieruchomość znajduje się na terenie usług turystycznych.

5. Termin i miejsce przetargu: Zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta-Boszkowo” do dnia 5 października 2010r. w Urzędzie Miasta Leszna Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Al. Jana Pawła II pok. nr 16 (I piętro).

Zgłoszenie winno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Otwarcie rokowań i zakwalifikowanie do ustnej części rokowań odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Kazimierza Karasia 15 – sala konferencyjna (parter) w dniu 12 października 2010r. o godz. 10:00 w obecności zgłaszających udział w rokowaniach.

6. Cena wywoławcza w ostatnim przetargu wynosiła: 1.562.000,00 zł.
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zabudowanej podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.10a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zmianami).
Cena nieruchomości uzyskana w rokowaniach, podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej w całości lub w ratach wraz z oprocentowaniem, na czas nie dłuższy niż 10 lat (I rata nie może być niższa od 50% ceny).

7. Wysokość i termin wniesienia zaliczki: 100.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 5 października 2010 r.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

9. Warunki dodatkowe: uczestnicy rokowań winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty zaliczki, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Na przedmiotową nieruchomość odbyły się przetargi w terminach:
I przetarg - 9 września 2009 r., II przetarg - 17 listopada 2009 r., III przetarg - 31 marca 2010 r.

Prezydentowi Miasta Leszna przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Z regulaminem (warunkami) rokowań można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2010-08-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-08-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.