Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg pisemny nieograniczony na sprzeda?? nieruchomo??ci gruntowej niezabudowanej po??o??onej w Lesznie przy ul.Energetyk??w, przeznaczonej pod us??ugi.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

1. Lokalizacja:  Leszno, ul. Energetyków.

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: działka nr 55/29 o pow. 0,3063 ha, arkusz mapy nr 127 – KW nr PO1L/00023018/6, własność – Miasto Leszno.

3. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, porośnięta w części drzewami, krzewami. Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości jest możliwe po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta Leszna zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: przedmiotowa nieruchomość jest położona w jednostce strukturalnej 3U i jest przeznaczona pod tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem lokalizacji stacji paliw. Dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2. Powierzchnia zabudowy – maksymalnie 60% powierzchni działki.
Na przedmiotowej nieruchomości – w części, od strony terenu obiektów i urządzeń gazowniczych (4G) – znajduje się orientacyjny obszar ograniczeń w lokalizacji nowej zabudowy wynikający z przebiegu istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 200 oraz lokalizacji stacji gazowej wysokiego ciśnienia.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: zakończenie zabudowy, za którą uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, winno nastąpić w ciągu 4 lat. W przypadku braku zabudowy Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

6. Termin i miejsce przetargu: przetarg pisemny nieograniczony składa się z części jawnej i niejawnej.

Część jawna przetargu odbędzie się dnia 5 października 2010 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 – sala konferencyjna - parter.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 28 września 2010 r. w Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II 21, pok. nr 16 (I piętro).

Oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia oferty,
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) oferowaną cenę, która musi być wyższa od ceny wywoławczej co najmniej o jedno postąpienie,
5) dodatkowe warunki przetargu: koncepcję zagospodarowania nieruchomości z uwzględnieniem charakterystyki inwestycji, planowanej powierzchni zabudowy,
6) kopię dowodu wpłaty wadium.

Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę oraz koncepcję zagospodarowania nieruchomości.

7. Cena wywoławcza netto:  780.000,00 zł.  Postąpienie: 7.800,00 zł.
Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22%. Cena za nieruchomość wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej.

8. Wysokość i termin wniesienia wadium:  wadium 155.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 28 września 2010 r.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:  w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Warunki dodatkowe:  uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Prezydentowi Miasta Leszna przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Z warunkami (regulaminem) przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 14 - 18, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

 

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2010-07-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.