Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plNAB??R ZAKO??CZONY. Praca - stanowisko miejskiego rzecznika konsument??w w Lesznie. Wa??ne do 09.08.2010 r.

Numer dokumentu: 6/2010
Rok: 2010

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW

1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wyższe wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne,
f) co najmniej pięcioletnia praktyka zawodowa.


2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a) studia podyplomowe z zakresu prawa ochrony konsumentów lub praktyczna znajomość zagadnień o ochronie konkurencji i konsumentów,
b) znajomość obsługi komputera MS Office,
c) kultura i życzliwość w kontaktach interpersonalnych,
d) odpowiedzialność i kreatywność,
e) dobra organizacja pracy.

3. Zadania wykonywane na stanowisku: zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, interwencje pozaprocesowe w ochronie konsumentów, wytyczanie powództw i pomoc procesowa na rzecz konsumentów, wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów. Szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej.

4. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b) list motywacyjny,
c) życiorys /CV/,
d) kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie,
e) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
g) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
f) oświadczenie kandydata dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Leszna, ul. Karasia 15 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dot. naboru – Miejski Rzecznik Konsumentów w terminie do dnia 09 sierpnia 2010 r. do godz. 17.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.
Zatrudnienie wybranego kandydata nastąpi z dniem 01 stycznia 2011 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
zechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Pliki do pobrania:

Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: 28
Opublikowany dnia: 2010-07-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-09-23
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2010-07-26 wprowadzona przez: 28
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.