Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N. BUDOWA ULIC ROLNEJ I PODG??RNEJ W LESZNIE WRAZ PRZEBUDOW? SIECI WODOCI?GOWYCH WRAZ Z PRZY??CZAMI DO GRANIC POSESJI ORAZ PRZEBUDOW? ODCINK??W SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U.  Nr  223, poz. 1655 ze zm.)  zawiadamia, że złożono 4 oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Budowa ulic Rolnej i Podgórnej w Lesznie wraz przebudową sieci wodociągowych wraz z przyłączami do granic posesji oraz przebudową odcinków sieci kanalizacji sanitarnej”.

         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

 

Lp.

 

Firma

Oferowana kwota

(brutto)

Punktacja

– kryterium cena

1. 

PTSH PRA-MAS Sp. z o.o.

64-100 Leszno ul. Święciechowska 154

 

856.353,41 zł

 

100

 

2. 

PRD-K ADAM Sp. z o.o.

64-100 Leszno ul. Sosnowa 5

 

984.062,83 zł

 

87,02

3. 

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.

64-100 Leszno ul. Bema 33

 

951.716,89 zł

 

89,98

4. 

Firma Usługowo – Handlowa

Jacek Malepszy

64-100 Leszno ul. Gronowska 35

 

964.196,55 zł

 

88,82

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

 

Wybrać ofertę PTSH PRA-MAS Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 154 z ceną ofertową 856.353,41 zł brutto.

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

 

Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w dniu 28 lipca br.


Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2010-07-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-20
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.