Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZaproszenie zainteresowanych do sk??adania pisemnych zg??osze?? udzia??u w rokowaniach dotycz?cych warunk??w sprzeda??y nieruchomo??ci gruntowej niezabudowanej po??o??onej w Lesznie przy ul. My??liwskiej, przeznaczonej pod us??ugi.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna zaprasza zainteresowanych do składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach dotyczących warunków sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lesznie przy ul. Myśliwskiej.

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Myśliwska (przy zbiegu z ul. Łowiecką) - obręb: Gronowo.

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: działka nr 275/2 na arkuszu mapy 110 o pow. 0,3762 ha, KW nr PO1L/00032405/2, własność – Miasto Leszno.

3. Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, kształt prostokąta, położona wzdłuż ulicy Myśliwskiej o nawierzchni asfaltowej, uzbrojenie pełne w ulicy.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z planem zagospodarowania nieruchomość oznaczona jest symbolem 3 KS (czasowe miejsca parkingowe dla projektowanych na obszarze 4U usług) oraz 4U (teren zabudowy usług handlu, gastronomii).

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: zakończenie zabudowy, za którą uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, winno nastąpić w ciągu 4 lat. W przypadku braku zabudowy Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

6. Termin i miejsce przetargu: Zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 14 września 2010r. w Urzędzie Miasta Leszna Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Al. Jana Pawła II pok. nr 16 (I piętro).

Zgłoszenie winno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Otwarcie rokowań i zakwalifikowanie do ustnej części rokowań odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Kazimierza Karasia 15 – sala konferencyjna (parter) w dniu 21 września 2010r. o godz. 10:00 w obecności zgłaszających udział w rokowaniach.

7. Cena wywoławcza netto w ostatnim przetargu wynosiła: 623.000,00 zł
Do ceny uzyskanej w rokowaniach doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
Cena nieruchomości uzyskana w rokowaniach, zwiększona o podatek VAT 22%, podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej w całości lub w ratach wraz z oprocentowaniem, na czas nie dłuższy niż 10 lat (I rata nie może być niższa od 50% ceny).

8. Wysokość i termin wniesienia zaliczki: 124.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 14 września 2010 r.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

10. Warunki dodatkowe: uczestnicy rokowań winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty zaliczki, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Na przedmiotową nieruchomość odbyły się przetargi w terminach:
I przetarg - 4 listopada 2009 r., II przetarg - 31 marca 2010 r.

Prezydentowi Miasta Leszna przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Z regulaminem (warunkami) rokowań można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

 

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2010-07-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.