Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? nieruchomo??ci gruntowej zabudowanej po??o??onej w Lesznie przy zbiegu ul.S??owia??skiej i Tylnej (kamienica przy rynku).

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (kamienica przy rynku).

1. Lokalizacja:
  Leszno, ul. Słowiańska 2 (przy zbiegu z ul. Tylną 1).

2. Oznaczenie nieruchomości – działki ewidencyjne numer:  81/2, 81/6, 372/1, 372/2, ark. m. 47 o łącznej pow. 0,0182 ha – KW nr 23017, 2302, 32407 oraz 1/2 udziału w dz. nr 81/4, ark. m. 47 o pow. 27 m2 - KW nr 2302 .

3. Opis nieruchomości: kamienica w centrum w zwartej zabudowie śródmiejskiej, posiada kształt nieregularny zbliżony do litery L. Budynek jest murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Funkcjonalnie budynek w całości jest przeznaczony na cele handlowo-usługowe. W budynku znajdują się lokale: użytkowy –usytuowany na piętrze z wejściem od ul.Tylnej o pow. użytkowej 135,20 m2 oraz lokal handlowo-usługowy na parterze o powierzchni 92,70 m2 z wejściem od ul.Słowiańskiej. Uzbrojenie pełne. Stan techniczny dobry.
Działka nr 81/4 jest niezabudowana (utwardzona) stanowi wewnętrzny dziedziniec, użytkowany wspólnie z właścicielem działki 81/1. Działki nr 81/4 i 81/2 obciążone są ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową, polegającą na prawie przechodu, na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości sąsiedniej (dz. nr 81/1 na ark. m. 47). Przez dz. nr 372/1 oraz 372/2 przebiega sieć energetyczna eNM. Przy zbyciu nieruchomości ustanowiona zostanie służebność przesyłu na rzecz właściciela sieci.

W dziale III księgi wieczystej nr 2302 znajduje się wpis stanowiący, iż mur stojący pomiędzy nieruchomością a sąsiednim domem mieszkalnym jest wspólną własnością właścicieli sąsiadujących, do równych praw i części.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest położona w strefie centrum, intensywnej zwartej zabudowy usługowej z uzupełniającą zabudową mieszkaniową w pierzejach ulic i placów. Nieruchomość znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej.
Lokale użytkowe znajdujące się w budynku na przedmiotowej nieruchomości są wynajmowane. Nabywca nieruchomości wstąpi w stosunek najmu w miejsce zbywcy zgodnie z art. 678 Kodeksu cywilnego.

5. Termin i miejsce przetargu: 14 września 2010 r., godz. 10:00, sala konferencyjna na parterze Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 2.601.000,00 zł
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.10a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zmianami).
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

7. Wysokość i termin wniesienia wadium: wadium 520.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 7 września 2010 r.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

     

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2010-07-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.