Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plUchwa??a Nr XLIV/537/2010 /2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z plac??w zabaw usytuowanych na obszarze miasta Leszna

Numer uchwa??y: 537
Numer sesji: 44
Rok: 2010
Uchwała Nr XLIV/537/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw usytuowanych na obszarze miasta Leszna

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), na wniosek Komisji Praworządności i Porządku Publicznego, Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:
§1
1. Uchwala się regulamin korzystania z placów zabaw usytuowanych na obszarze
miasta Leszna – w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje na działkach gruntu wydzielonych
pod place zabaw wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości,
oznakowanych stosownymi tablicami jako place zabaw.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§3
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Lesznie, a także
wywieszeniu na placach zabaw usytuowanych na obszarze miasta Leszna.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Piotr Olejniczak

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIV/537/2010
Rady Miejskiej Leszna z dnia24.06.2010r.
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw
usytuowanych na obszarze miasta Leszna


Regulamin

korzystania z placów zabaw usytuowanych na obszarze miasta Leszna

1. Plac zabaw przeznaczony jest do zabawy i wypoczynku dzieci w wieku do lat 14.
2. Urządzenia zabawowe należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw
odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
4. Należy szanować urządzenia i zieleń znajdującą się na placu zabaw.

5. Na placu zabaw zabrania się:
1) przebywania dzieci do lat 7 bez opieki osób dorosłych,
2) przebywania osób w stanie po użyciu alkoholu oraz w stanie
nietrzeźwości, a także pod działaniem innych środków odurzających,
3) przebywania na placu zabaw w godzinach 22.00 do 6.00

6. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub fakty nieprzestrzegania niniejszego
regulaminu należy zgłaszać niezwłocznie do administratora placu tj.
Urzędu Miasta w Lesznie lub do Straży Miejskiej w Lesznie albo do
Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Piotr Olejniczak


U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XLIV/537/2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw usytuowanych na obszarze miasta Leszna


Przygotowany projekt „Regulaminu korzystania z placów zabaw usytuowanych na obszarze miasta Leszna zawiera zasady i tryb korzystania z przedmiotowych terenów, zlokalizowanych na nieruchomościach należących do miasta Leszna.
Uchwalenie „Regulaminu...” nałoży, na osoby korzystające z placów zabaw obowiązek stosowania określonych norm i zasad zachowania, a także osiągnięcia określonego standardu kultury społecznej.
Uchwalenie „Regulaminu...” umożliwi również służbom porządkowym na stosowne reagowanie w sytuacji rażącego naruszenia porządku publicznego.
Umieszczenie tablic informacyjnych zawierających tekst „Regulaminu...” na terenach, na których będzie on obowiązywać, jest konieczne w odniesieniu do ewentualnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieszczęśliwych wypadków, kierowanych do Urzędu Miasta Leszna.


Opracowała:

1. Komisja Praworządności i Porządku Publicznego
Rady Miejskiej Leszna


Przewodniczący Komisji PiPP
Zenon Kurt

Autor informacji: KPiPP Zenon Kurt
Informację wprowadził: 48
Opublikowany dnia: 2010-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-07
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.