Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOW? ULIC TKACKIEJ, SOLNEJ, SNYCERSKIEJ I NOWEJ W LESZNIE WRAZ Z PRZEBUDOW? SIECI WODOCI?GOWYCH Z PRZY??CZAMI DO GRANIC POSESJI, PRZEBUDOW? SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ BUDOW? BRAKUJ?CYCH ODCINK??W KANALIZACJIDESZCZOWEJ

Data publikacji: 2010-07-02
Termin sk??adania ofert: 2010-07-22

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Budowę ulic Tkackiej, Solnej, Snycerskiej i Nowej w Lesznie wraz z przebudową sieci wodociągowych z przyłączami do granic posesji, przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz budową brakujących odcinków kanalizacji deszczowej” Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 45.23.31.40-2; 45.23.00.00-8

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: warstw konstrukcyjnych nawierzchni ulic Tkackiej, Solnej, Snycerskiej i Nowej w Lesznie w technologii nawierzchni z drobnowymiarowych elementów betonowych na podbudowie z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie wraz przebudową sieci wodociągowych z przyłączami do granic posesji, przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz budową brakujących odcinków kanalizacji deszczowej zgodnie ze sporządzonymi dokumentacjami technicznymi oraz zakresami robót przedstawionymi w załączonych do SIWZ kosztorysach ofertowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy.

Wymagany termin wykonania zamówienia: 80 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2. posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu nawierzchni z elementów prefabrykowanych betonowych drobnowymiarowych na podbudowie z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie lub z betonu cementowego, o powierzchni nie mniejszej niż 6000 m2, z wyłączeniem nawierzchni chodników oraz odtworzeń nawierzchni po przekopach oraz wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej oraz co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował minimum 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami branży drogowej oraz minimum 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami branży instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającymi wymagane odpowiednio uprawnienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości 1.000.000,00 zł oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż 1.500.000,00 zł
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą.

Termin wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł wyznaczono do dnia 22 lipca 2010 roku do godz. 9:00.
Kryterium wyboru stanowić będzie w 100 % cena.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul Karasia 15 pokój nr 30 do dnia 22.07.2010 r., do godz. 09.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 lipca 2010 roku o godz. 09:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.
Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający informuje, że nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej

Ogłoszenie w dniu 2.07.2010r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych


Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2010-07-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.