Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego na ??Zapewnienie bazy noclegowej oraz wy??ywienia dla 40 dzieci w wieku gimnazjalnym w czasie wypoczynku letniego w Zakopanem?


                                                            Leszno, dnia 25 czerwca 2010 roku
BU 341/04/2010
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
________________________________________________________________
 
Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Zapewnienie bazy noclegowej oraz wyżywienia dla 40 dzieci w wieku gimnazjalnym w czasie wypoczynku letniego w Zakopanem”
 
1.     1. Zamawiający – Urząd Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:
 
Oferta Nr 1 – Robert Sajnaj „LUTUR”
                  ul. Fabryczna 15/11
                  20 – 301 Lublin
                  Cena ofertowa: 23.960,00 zł brutto
Oferta Nr 2 – Firma Usługowo – Handlowa „Relaks”
                       Joanna Habraszka
                       ul. Michała Drzymały 5
                       41 – 902 Bytom
                        Cena ofertowa: 19.920,00 zł brutto
Oferta Nr 3 – BUS MEDIA s.c.
                        Piotr Polok, Aleksandra Zielińska – Polok
                        ul. Fryderyka Chopina 6
                        40 – 093 Katowice
                        Cena ofertowa: 31.600,00 zł brutto
Oferta Nr 4 – Biuro Podróży „HES” Krystyna Adamska
                        ul. Słowiańska 42
                        64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 27.535,40 zł brutto
 
2.       2. Oferty nr 2 i 3 zostały złożone i sporządzone prawidłowo. Treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
3.       Ponadto Zamawiający – Urząd Miasta Leszna informuje, że z przedmiotowego postępowania przetargowego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta nr: 1 z uwagi na to, że treść oferty nie odpowiadała treści SIWZ oraz w wyniku nie dostarczenia wymaganych dokumentów Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczył z postępowania Wykonawcę nr 4, a tym samym zgodnie z art. 24 ust 4 oraz z art. 89 ust 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych ww. ofertę odrzucił.
 
4.       3. Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert wyliczona została wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną
----------------------------          x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.
 
Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta Nr 2 otrzymała 100 pkt (najniższa cena)
 
Oferta Nr 3
19.920,00
31.600,00        x 100 = 63,04pkt
 
5.      4. W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca: Firma Usługowo – Handlowa „Relaks” Joanna Habraszka ul. Michała Drzymały 5 41 – 902 Bytom, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawierała najniższą cenę i uzyskała najwyższą ilość punktów.
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził: 49
Opublikowany dnia: 2010-06-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.