Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plNadz??r inwestorski na zadanie p.n. przebudowa ulicy Dworcowej oraz placu przed dworcem PKP w Lesznie

Data publikacji: 21.06.2010
Termin sk??adania ofert: 06.07.2010

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Nadzór inwestorski na zadanie p.n. przebudowa ul. Dworcowej oraz placu przed dworcem PKP w Lesznie” Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 71.24.70.00-1.

Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót branży drogowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej i telekomunikacyjnej, na podstawie sporządzonego projektu budowlanego inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Dworcowej oraz placu przed dworcem PKP w Lesznie. 

Przedmiotowa inwestycja podzielona została na dwie części:
• Część I - wykonanie przebudowy ulicy Dworcowej i przebudowy skrzyżowania ulic: Dworcowej – Święciechowskiej – Kasprowicza na skrzyżowanie o ruchu okrężnym (Inwestor – Miasto Leszno),
• Część II – wykonanie przebudowy placu przed dworcem PKP (Inwestor - PKP S.A.).

Roboty będą prowadzone w podziale na dwa etapy:
1) w etapie I w części I i II inwestycji wykonane zostaną: od km 0+080 wszystkie prace związane z przebudową nawierzchni chodników, budową parkingu wzdłuż ul. Dworcowej, budową zatok autobusowych i dla postoju TAXI, budową oświetlenia oraz przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji ogólnospławnej, gazociągowej i telekomunikacyjnej w pełnym zakresie.
2) w etapie II w części I i II inwestycji wykonane zostaną: prace związane z przebudową nawierzchni jezdni wraz z parkingiem wewnętrznym na placu przed dworcem PKP oraz przebudową skrzyżowania ul. Dworcowej z ul. Święciechowską.

Dokumentacja projektowa przedmiotowego zadania jest dostępna do zapoznania się w biurze Zamawiającego (ul. K. Karasia 15, pokój nr 30).

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.
Wymagany termin wykonania zamówienia – czas trwania robót budowlanych oraz kontroli obowiązkowej.

Zamówienie będzie realizowane w dwóch etapach:
• Etap I – w 2010 roku – 90 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy,
• Etap II – w 2011 roku – 90 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy po okresie zimowym,
• Kontrole obowiązkowe będą wykonywane minimum dwa razy w roku podczas okresu gwarancji, który trwa 48 miesięcy.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2. posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada doświadczenie w zakresie koordynowania nadzorowania robót budowlanych polegających na wykonaniu minimum jednego zadania dotyczącego budowy lub przebudowy drogi klasy min. Z wraz z budową lub przebudową minimum dwóch instalacji urządzeń podziemnych (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, sieć gazociągowa, sieć energetyczna lub oświetleniowa, sieć telekomunikacyjna).
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje niezbędną kadrą inżynieryjno-techniczną tj. min. 1 osobą z uprawnieniami do nadzorowania robót branży drogowej, min. 1 osobą z uprawnieniami do nadzorowania robót branży kanalizacyjnej, min. 1 osobą z uprawnieniami do nadzorowania robót branży elektrycznej, min. 1 osobą z uprawnieniami do nadzorowania robót branży gazowej oraz min. 1 osobą z uprawnieniami do nadzorowania robót branży telekomunikacyjnej, posiadających aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego. Głównym inspektorem nadzoru będzie osoba z uprawnieniami do nadzorowania robót branży drogowej.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość min. 500.000,00 zł.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą.

Kryterium wyboru stanowić będzie w 100 % cena.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul Karasia 15 pokój nr 30 do dnia 06.07.2010 r., do godz. 09.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 06 lipca 2010 roku o godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.

Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający informuje, że nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie w dniu 21.06.2010r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2010-06-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.