Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.pl"Przebudowa ul. Dworcowej oraz placu przed dworcem PKP w Lesznie"

Data publikacji: 21.06.2010
Termin sk??adania ofert: 06.07.2010


Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Przebudowę ul. Dworcowej oraz placu przed dworcem PKP w Lesznie” Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 45.23.31.20-6

Przedmiot zamówienia obejmuje:
• Część I - wykonanie przebudowy ulicy Dworcowej i przebudowy skrzyżowania ulic: Dworcowej – Święciechowskiej – Kasprowicza na skrzyżowanie o ruchu okrężnym (Inwestor – Miasto Leszno)
• Część II – wykonanie przebudowy placu przed dworcem PKP (Inwestor - PKP S.A.)
wraz z przebudową infrastruktury zgodnie ze sporządzonymi projektami budowlanymi oraz zakresem robót przedstawionym w załączonych do niniejszej specyfikacji kosztorysach ofertowych.

Zakres robót obejmuje:
a) przebudowę istniejącego pasa drogowego i placu z wyznaczeniem miejsc postojowych oraz ciągami pieszymi,
b) przebudowę skrzyżowania ulic: Dworcowej – Święciechowskiej – Kasprowicza na skrzyżowanie o ruchu okrężnym,
c) Przebudowę sieci ogólnospławnej wraz z odwodnieniem ulicy i placu,
d) przebudowę kolizyjnego odcinka wodociągowego
e) przebudowę kolizyjnego odcinka gazociągowego,
f) przebudowę kabli telekomunikacyjnych
g) przebudowę monitoringu,
h) przebudowę kolizyjnych odcinków kabli energetycznych,
i) budowę oświetlenia.

Prace będą wykonywane w podziale na dwa etapy:
1) W etapie I w części I i II inwestycji należy wykonać: od km 0+080 wszystkie prace związane z przebudową nawierzchni chodników, budową parkingu wzdłuż ul. Dworcowej, budową zatok autobusowych i dla postoju TAXI, budową oświetlenia oraz przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji ogólnospławnej, gazociągowej i telekomunikacyjnej w pełnym zakresie.
2) W etapie II w części I i II inwestycji należy wykonać: przebudowę nawierzchni jezdni wraz z parkingiem wewnętrznym na placu przed dworcem PKP oraz przebudowę skrzyżowania ul. Dworcowej z ul. Święciechowską.

Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w projekcie budowlanym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wymienione dokumentacje są załącznikami do SIWZ i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.bip.leszno.pl oraz są dostępne w biurze prowadzącego postępowanie (ulica Karasia 15, II piętro)

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

Wymagany termin wykonania zamówienia - zamówienie realizowane będzie w dwóch etapach: etap I - w 2010 roku - 90 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy; etap II – w 2011 roku – 90 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy po okresie zimowym.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2. posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie o wartości min. 3.000.000,00 zł polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy drogi klasy min. Z o nawierzchni w technologii z mas mineralno-asfaltowych, wraz z budową lub przebudową minimum dwóch instalacji urządzeń podziemnych (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, sieć gazociągowa, sieć energetyczna lub oświetleniowa, sieć telekomunikacyjna).
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował minimum 2 osobami z uprawnieniami do kierowania robotami branży drogowej, 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami branży kanalizacyjnej, 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami branży elektrycznej oraz 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami branży gazowej, posiadającymi wymagane odpowiednio uprawnienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości co najmniej 3.000.000,00 zł oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż 2.000.000,00 zł

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą.

Termin wniesienia wadium w wysokości 75.000,00 zł wyznaczono do dnia 06.07.2010 r. do godz. 9:00.

Kryterium wyboru stanowić będzie w 100 % cena.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul Karasia 15 pokój nr 30 do dnia 06.07.2010 r., do godz. 09.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 06 lipca 2010 roku o godz. 09:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.

Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający informuje, że nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie w dniu 21.06.2010r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień PublicznychWpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2010-06-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-21
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.