Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? nieruchomo??ci gruntowej niezabudowanej po??o??onej w Lesznie przy ul.Juranda, przeznaczonej pod tereny obs??ugi komunikacji samochodowej.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Juranda.

 

2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: działka nr 332 o pow. 0,2505 ha, arkusz mapy nr 109 – KW nr PO1L/00026175/5, własność – Miasto Leszno.

3. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana nieogrodzona, nieutwardzona. Kształt regularny, zbliżony do rombu, korzystny. Media pełne w ulicy, dojazd drogą nieutwardzoną o nawierzchni gruntowej. Sąsiedztwo: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny kolejowe, słupy energetyczne. Przez część nieruchomości przebiega napowietrzna elektroenergetyczna linia średniego napięcia. Przy zbyciu nieruchomości ustanowiona zostanie służebność przesyłu na rzecz właściciela sieci.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwałą Nr XIV/164/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30.09.1999r.) przedmiotowa nieruchomość jest położona w jednostce strukturalnej 19 KS i jest przeznaczona pod tereny obsługi komunikacji samochodowej. Nieruchomość może być zagospodarowana jedynie w sposób nie kolidujący z istniejącym przebiegiem linii energetycznej średniego napięcia. Teren utwardzony, zabudowy nie może przekraczać 50 % powierzchni działki. Prace ziemne muszą być prowadzone pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: zakończenie zabudowy, za którą uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, winno nastąpić w ciągu 4 lat. W przypadku braku zabudowy Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

6. Termin i miejsce przetargu: 18 sierpnia 2010 r., godz. 10:00 sala konferencyjna na parterze Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15.

7. Cena wywoławcza netto: 615.000,00 zł (słownie: sześćset piętnaście tysięcy złotych) plus podatek VAT 22% od wartości nieruchomości ustalonej w przetargu.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zwiększona o podatek VAT w wysokości 22% podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

8. Wysokość i termin wniesienia wadium: wadium 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) winno znaleźć się na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno najpóźniej w dniu 11 sierpnia 2010 r.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 14 - 18, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

 

Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2010-06-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-16
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.