Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plNAB??R ZAKO??CZONY Referent - Zesp???? Szk???? Rolniczo-Budowlanych


Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie
 64-100 Leszno, ul. 1 Maja 1  tel. 65 529 94 30


Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie, ogłasza nabór zewnętrzny na wolne stanowisko pracy: referent.

Wymiar etatu: w pełnym wymiarze zajęć.

                      

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno.

Wymagania niezbędne:

 

1.    Wykształcenie, co najmniej średnie.

2.    Biegła znajomość obsługi komputera: Windows, Ecxel, Office, Internet i urządzeń biurowych

3.    Brak przeciwwskazań zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.

4.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

5.    Oświadczenie kandydata o niekaralności.

Wymagane umiejętności:

1.    Komunikatywność, kreatywność, operatywność.

2.    Umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole.

3.    Sumienność, systematyczność, odpowiedzialność.

4.    Redagowanie wewnętrznych aktów prawnych i pism, właściwa interpretacja przepisów.

5.    Odpowiedzialność za realizację zadań: terminowość, sumienność, dokładność.

Wymagania pożądane:

Znajomość języka obcego (niemiecki, angielski) w stopniu umożliwiającym komunikację.

 

Zakres wykonywanych zadań dla stanowiska:

       -    obsługa administracyjna i prowadzenie sekretariatu wicedyrektorów i kierownika szkolenia praktycznego ( dokumentacja związana z praktyczną nauką zawodu, egzaminów, nauki jazdy, wydruki: wykazu godzin ponadwymiarowych nauczycieli, karty wycieczek oraz sporządzanie wykazu danych, prowadzenie rejestrów, ksiąg itp.).


Wymagane dokumenty:

 

1.    Życiorys (CV),

2.    Dokumenty poświadczające wykształcenie (świadectwo, dyplom), inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

3.    Kserokopia dowodu osobistego.

4.    Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

5.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Termin i miejsce składania dokumentów:


- Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia

 22 czerwca 2010 r. w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych, w Dziale Kadr w godz. od 900 do 1400 lub pocztą (na kopercie dopisek „Nabór do pracy”), decyduje data stempla pocztowego.
na adres: Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych

                        ul. 1 Maja 1

                        64-100 LESZNO

Inne informacje:

1.    Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

2.    Kandydaci zakwalifikowani powiadomieni zostaną o terminie postępowania kwalifikacyjnego.

3.    Oferty osób nie zakwalifikowanych mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych w okresie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru, po upływie tego terminu ulegają zniszczeniu.

4.    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.leszno.pl), oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZSR-B w Lesznie. Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

5.    Wyboru kandydata na stanowisko referenta w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie dokona komisja powołana przez dyrektora szkoły.

6.    Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na czas próby, a następnie na czas określony i nieokreślony.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 065-529 94 30.

 Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie
mgr inż. Szymon TABERTAutor informacji: Szymon Tabert
Informację wprowadził: 43
Opublikowany dnia: 2010-06-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-26
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2010-06-08 wprowadzona przez: 18
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.