Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plNab??r kandydat??w na Rachmistrz??w Spisowych w gminie Leszno.


                                               PREZYDENT MIASTA LESZNA

                                                                ogłasza nabór

na kandydatów na Rachmistrzów Spisowych w gminie Leszno podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010– nabór 2 kandydatów na rachmistrzów spisowych.

1. Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby takie muszą wykazać się doskonałą znajomością języka polskiego, w tym również fachowych określeń z zakresu rolnictwa,
• ukończony 18 rok życia,
• co najmniej wykształcenie średnie,
• umiejętność obsługi komputera
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku,
• niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• umiejętność pracy w zespole,
• nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
• bardzo dobra organizacja pracy,
• znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie,
• osoba kandydująca zamieszkująca, pracująca lub pobierająca naukę na terenie miasta Leszna,
• pożądane cechy osobowości : punktualność i dokładność, wysoka kultura osobista, umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzania zaufania wśród osób, z którymi będą przeprowadzane wywiady.

3. Zakres wykonywanych zadań rachmistrza spisowego:
• udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami komputerowymi i zainstalowanymi na nich aplikacjami,
• przystąpienie do egzaminu kończącego szkolenie,
• przeprowadzenie obchodu przedspisowego weryfikacja kompletności gospodarstw rolnych i ich położenia na mapie cyfrowej, ustalenie brakujących punktów adresowych,
• obchód spisowy - wywiad realizowany u użytkownika gospodarstwa rolnego, rejestrowany na urządzeniu typu hand-held.

4. Wymagane dokumenty:
• cv,
• list motywacyjny,
• kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
• oświadczenie o niekaralności,
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta) w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna, ul. Wałowa 5, pokój nr 16 lub 23, w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Dotyczy naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych na spis rolny 2010” w terminie do dnia 09.06.2010 r. do godz. 15.30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru na kandydatów zostaną poinformowane telefonicznie lub e-maliowo o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.


Autor informacji: Eugeniusz Karpi??ski
Informację wprowadził: 54
Opublikowany dnia: 2010-06-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.