Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy linii ??wiat??owodowej ???cz?cej siedziby Urz?du Miasta Leszna przy S??owia??skiej 24 i Al.Jana Paw??aw II 21 i 23 z istniej?c? lini? ??wiat??owodow? w rejonie ul. Wa??owej w Lesznie.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2010

O B W I E S Z C Z E N I E
Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu Przestrzennym (Dz.U. z 2003 r.Nr 80,poz.717 z późniejszymi zmianami) i art.61 § 1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 18 maja 2010 r. na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegających na:
- budowie linii światłowodowej łączącej siedziby Urzędu Miasta Leszna przy Słowiańskiej 24 i Al.Jana Pawław II 21 i 23 z istniejącą linią światłowodową w rejonie ul. Wałowej w Lesznie.
W związku z powyższym informujemy strony, że w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna Al. Jana Pawła II 21, pok. Nr 24 w godz. 800 – 1400 w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia można zapoznać się z złożonym wnioskiem oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualne uwagi i zastrzeżenia.Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy
Autor informacji: Nowacka Jolanta
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2010-05-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.