Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plII przetarg pisemny nieograniczony na sprzeda?? nieruchomo??ci gruntowej zabudowanej, po??ozonej w Lesznie pomi?dzy Alejami Zygmunta Krasi??skiego i ul.Przemys??ow?, przeznaczonej pod us??ugi.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

1. Lokalizacja: Leszno, działki pomiędzy Alejami Zygmunta Krasińskiego i ul. Przemysłową.
2. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów stanowią działki numer: 7/3 o pow. 574 m2, 7/7 o pow. 9 m2, 7/9 o pow. 2 160 m2, 7/11 o pow. 3 202 m2, na arkuszu mapy 8 o łącznej pow. 5 945 m2, KW nr 38088, własność – Miasto Leszno.
3. Opis nieruchomości: nieruchomość położona jest w strefie śródmiejskiej miasta Leszna, pomiędzy Alejami Zygmunta Krasińskiego i ul. Przemysłową. Ulice te są ulicami o utwardzonej nawierzchni z urządzonymi chodnikami i oświetleniem ulicznym. W ulicach znajduje się pełne uzbrojenie techniczne tj. sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i telefoniczna. Wjazd na nieruchomość z Alei Zygmunta Krasińskiego.
Na nieruchomości znajdują się budynki: hurtowni, myjni, garażowy, gospodarczy, portierni, biurowy, gospodarczy, wiata, podjazd betonowy oraz dwa nieczynne dystrybutory i zbiorniki zadaszone blachą falistą na słupach stalowych. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do przeprowadzenia prac rekultywacyjnych oraz prac likwidacyjnych naniesień po stacji paliw, po uzyskaniu wymaganych zezwoleń i decyzji.
Lokale użytkowe znajdujące się w budynkach na przedmiotowej nieruchomości są wynajmowane. Nabywca nieruchomości wstąpi w stosunek najmu w miejsce zbywcy zgodnie z art. 678 Kodeksu cywilnego. Umowy najmu stanowią załącznik do warunków przetargu.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwałą Nr XX/229/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2000r.) nieruchomość znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem 3P, S, UH, 2UH, UG, UŁ, UF, UA (usługi handlu, gastronomii, łączności, finansów i administracji oraz parkingi jedno i wielopoziomowe). Obecnie przystąpiono do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna, obejmującego teren przedmiotowej nieruchomości.
Przedmiotowa nieruchomość objęta jest także „Koncepcją ruchu pieszego w rejonie Centrum i Śródmieścia m.Leszna w ramach ciągów pieszych powiązanych z istniejącą strukturą komunikacji miasta” autorstwa dr hab.inż.arch. Roberta Masztalskiego.
Obszar nieruchomości znajduje się w strefie:
– „W” ochrony archeologicznej. Działalność inwestycyjna w strefie „W” wymaga uzgodnienia z właściwym Konserwatorem Zabytków, który określi warunki dopuszczające do realizacji inwestycji, nadzory archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe. Koszty prac archeologicznych ponosi inwestor.
– strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. Wszelkie nowe inwestycje, lokalizacje, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy oraz architekturę należy uzgodnić na etapie koncepcji i projektowania w właściwym Konserwatorem Zabytków.
5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nabywca zobowiązany będzie zagospodarować nieruchomość zgodnie z przedstawioną koncepcją w ciągu 4 lat. W przypadku braku zabudowy Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
6. Termin i miejsce przetargu: przetarg pisemny nieograniczony składa się z części jawnej i niejawnej.
Część jawna przetargu odbędzie się dnia 28 lipca 2010 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 – sala konferencyjna - parter.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 21 lipca 2010 r. w Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II 21, pok. nr 16 (I piętro).
Oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia oferty,
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) oferowaną cenę, która musi być wyższa od ceny wywoławczej co najmniej o jedno postąpienie,
5) dodatkowe warunki przetargu: koncepcję zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości z uwzględnieniem charakterystyki inwestycji, planowanej powierzchni zabudowy z uwzględnieniem miejsc parkingowych (parkingi wielopoziomowe, itp.), strategii dalszego rozwoju, planowanego zatrudnienia,
6) kopię dowodu wpłaty wadium.

Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę oraz koncepcję zagospodarowania opracowaną w oparciu o obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego oraz „Koncepcję ruchu pieszego w rejonie Centrum i Śródmieścia m. Leszna” obejmującą przedmiotowy teren.
7. Cena wywoławcza netto: 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych). Postąpienie: 50.000,00 zł.
Do ceny działki nr 7/3, ustalonej w drodze przetargu, stanowiącej 5,57% ceny wywoławczej nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
Sprzedaż pozostałych działek zabudowanych podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.10a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zmianami).
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu oraz podatek VAT 22% za dz. nr 7/3 podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.
8. Wysokość i termin wniesienia wadium: wadium 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 21 lipca 2010 r.
9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:
w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
10. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, NIP i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Prezydentowi Miasta Leszna przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Z warunkami przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 14 - 18, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

  

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2010-05-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.