Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plNAB??R ZAKO??CZONY. Praca - stanowisko dyrektor Miejskiego O??rodka Kultury w Lesznie. Wa??ne do dnia 14.06.2010 r.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 195/2010
Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 13 maja 2010 r.OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Leszna ogłasza konkurs
na stanowisko dyrektora
Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie
z siedzibą ul. Bolesława Chrobrego 3 a; 64-100 Leszno


I. Warunki przystąpienia do konkursu:

1) wykształcenie wyższe magisterskie,
2) doświadczenie zawodowe – co najmniej 5 – letni staż pracy, w tym minimum
2 lata na stanowiskach związanych z organizacją, upowszechnianiem, prowadzeniem, zarządzaniem lub nadzorowaniem działalności kulturalnej,
3) znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury w tym przepisów dotyczących finansowania i prowadzenia działalności w obszarze kultury (preferowane doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów
w dziedzinie kultury, finansowanych ze źródeł pozabudżetowych, w tym strukturalnych),
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) nieposzlakowana opinia,
7) umiejętność kierowania zespołem ludzkim, zdolności menedżerskie
i organizatorskie,
8) kreatywność i dyspozycyjność,
9) dobry stan zdrowia, pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.

II. Oferty konkursowe winny zawierać:

1) list motywacyjny,
2) curriculum vitae (cv) wraz ze zdjęciem,
3) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (dyplom ukończenia studiów wyższych) oraz kopie dokumentów świadczących o dodatkowych kwalifikacjach, np. studia podyplomowe, staże odbyte w instytucjach kultury itp.,
4) aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku kierowniczym,
5) podpisaną deklarację o przystąpieniu do konkursu (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
6) pisemne opracowanie koncepcji organizacyjno - programowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie na okres trzech lat,
7) oświadczenie kandydata, że korzysta z pełni praw publicznych, posiada pełną zdolność do czynności prawnych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
8) świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub zaświadczenie aktualnego
pracodawcy stwierdzające wymagany staż pracy,
9) kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
10) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
11) inne dokumenty według uznania kandydata.

Zgłoszenia do konkursu należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie”
w sekretariacie Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno,
w terminie do 14 czerwca 2010 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu).
Ofert, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.
I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym, bez udziału kandydatów. Rozpatrzenie ofert nastąpi do 7 dni po upływie terminu do ich składania.
II etap – Komisja Konkursowa przeprowadzi rozmowę z kandydatami, podczas której zaprezentują swój program działania Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie. Komisja oceni również kandydatów w zakresie znajomości zasad funkcjonowania instytucji kultury w tym przepisów dotyczących finansowania i prowadzenia działalności kulturalnej. Kandydaci dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu rozmowy.
Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej nastąpi w terminie do 7 dni, po upływie terminu do rozpatrzenia ofert. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie nastąpi w ciągu 7 dni po upływie terminu do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wynikach naboru, i regulaminie Konkursu zostanie zamieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.leszno.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Lesznie oraz w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie.Prezydent Miasta Leszna
Tomasz MalepszyAutor informacji: Maciej Dziamski
Informację wprowadził: 56
Opublikowany dnia: 2010-05-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-02
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2010-05-13 wprowadzona przez: 56
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.