Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plNAB??R ZAKO??CZONY. Praca - stanowisko ds. aktualizacji mapy numerycznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru. Wa??ne do dnia 24.05.2010 r.

Numer dokumentu: 3/2010
Rok: 2010

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

STANOWISKO DS. AKTUALIZACJI MAPY NUMERYCZNEJ
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe geodezyjne,
f) praktyka zawodowa w zakresie wykonywania prac geodezyjnych lub obsługi zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:,
a) doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia i aktualizacji mapy prowadzonej
w systemie informatycznym,
b) uprawnienia geodezyjne w zakresie 1, 2,
c) znajomość przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego i instrukcji technicznych wydanych wydanych przez GUGiK,
d) znajomość obsługi programu GEO – INFO.

3. Zadania wykonywane na stanowisku: pracownik będzie odpowiedzialny za aktualizację mapy numerycznej.

4. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy - Urząd Miasta w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b) list motywacyjny,
c) życiorys /CV/,
d) dokument poświadczający wykształcenie,
e) kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe i uprawnienia geodezyjne,
f) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
g) oświadczenie kandydata dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. aktualizacji mapy numerycznej w terminie do dnia 24 maja 2010 r. do godz. 17.00.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: 56
Opublikowany dnia: 2010-05-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-16
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2010-05-12 wprowadzona przez: 28
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.