Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N. ??ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO DR??G I ULIC MIASTA LESZNA W 2010 ROKU?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, że złożono 6 ofert na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Odnowa oznakowania poziomego dróg i ulic miasta Leszna w 2010 roku”.


Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Lp.
Firma
Oferowana kwota
(brutto)
Punktacja – kryterium cena
1. 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
ul. Południowa 17/19
97-300 Piotrków Trybunalski
185 928,00
81,07
2. 
„DUCTUS” Sp. z o.o.
ul. Chodkiewicza 3
63-400 Ostrów Wielkopolski
172 355,50
87,45
3. 
Przedsiębiorstwo „DUBR” Sp. z o.o.
ul. Łódzka 247 D
25-655 Kielce
233 020,00
64,69
4. 
PPUH „LEX” Spółka Komandytowa Lech Kołodziejczyk
ul. Pagóry 5
Lisów, 26-026 Morowica
214 970,10
---
5. 
PPHU „ANZUS”
Żdżary 75, 62-571 Stare Miasto
193 492,00
---
6. 
DROG CHEM SERWIS Romuald Żerański
ul. Byczyńska 4a
60-318 Poznań
150 731,00
100,00


W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

1. Wybrać ofertę firmy DROG CHEM SERWIS Romuald Żerański z siedzibą w Poznaniu przy ul. Byczyńskiej 4a, z ceną ofertową 150 731,00 zł brutto.
Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

2. Wykluczyć ofertę PPUH „LEX” Spółka Komandytowa Lech Kołodziejczyk z siedzibą w Lisowie przy ul. Pagóry 5, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił oferty o oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum – zgodnie z wymogiem rozdz. 6 pkt 1.5. lit.e) SIWZ.

Odrzucić ofertę PPUH „LEX” Spółka Komandytowa Lech Kołodziejczyk na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 w/w ustawy.

3. Wykluczyć ofertę PPHU „ANZUS” z siedzibą w Żdżarach 75, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca w wyznaczonym terminie:
• nie wykazał spełnienia warunku określonego w rozdz. 5 pkt 1.2 SIWZ, t.j., że Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu odnowy oznakowania poziomego na ulicach miast na powierzchni min 15 tys. m2. Z wykazu robót budowlanych oraz załączonych referencji wynika, że Wykonawca wykonał kilka robót na łącznej powierzchni przekraczającej 15 tys. m2 a nie przynajmniej jedno zamówienie na powierzchni min 15 tys. m2,
• nie uzupełnił oferty o oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum – zgodnie z wymogiem rozdz. 6 pkt 1.5. lit. e) SIWZ,
• nie uzupełnił oferty o dowód wniesienia wadium – zgodnie z wymogiem rozdz. 6 pkt 1.5. lit. g) SIWZ

Odrzucić ofertę PPHU „ANZUS” na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 w/w ustawy.


Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w dniu 17 maja 2010 r.


Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2010-05-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.