Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO NA BUDOW? NOWEJ DROGI ??CZ?CEJ AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA Z UL. GRONOWSK? W LESZNIE WRAZ Z BUDOW? OSWIETLENIA ULICZNEGO I KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Data publikacji: 30.04.2010 r.
Termin sk??adania ofert: 11.05.2010 r.

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Opracowanie projektu budowlanego na budowę nowej drogi łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Gronowską w Lesznie wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej”

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 71.32.00.00-7

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pełnej dokumentacji budowlanej (projekt budowlany i projekt wykonawczy) na budowę nowej drogi łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Gronowską w Lesznie o długości około 1300 mb wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej. Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi: klasa drogi - Z, kategoria ruchu - KR-3.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. Karasia 15, pok. Nr 30 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy.

Termin wykonania zamówienia – 60 dni od przekazania podkładów geodezyjnych.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2. posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno opracowanie w zakresie budowy lub przebudowy dróg publicznych klasy min. Z wraz z budową lub przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, o charakterze i złożoności odpowiadającej zamówieniu,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował minimum zespołem składającym się z osób posiadających uprawnienia w zakresie drogowym, sieciowym i energetycznym, natomiast osoba wytypowana na głównego projektanta - musi posiadać uprawnienia projektowe dla sporządzania projektów budowlanych w specjalności drogowej. Ponadto każda z wymienionych osób musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż 100.000,00 zł.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą.

Termin wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł wyznaczono do dnia 11 maja 2010 roku do godz. 9:00.

Kryterium wyboru stanowić będzie w 100 % cena.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul Karasia 15 pokój nr 30 do dnia 11 maja 2010 r., do godz. 09.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11 maja 2010 roku o godz. 09:45 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.

Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający informuje, że nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej
Ogłoszenie w dniu 30.04.2010r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień PublicznychAutor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2010-04-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.