Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg pisemny nieograniczony na sprzeda?? prawa w??asno??ci nieruchomo??ci gruntowej niezabudowanej po??o??onej w Lesznie przy ul. Pozna??skiej.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

PREZYDENT MIASTA LESZNA
ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lesznie przy ul. Poznańskiej.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 5/1 na arkuszu mapy 12 o pow. 0,2672 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1L/00001058/8.

Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi 1.444.000,00 zł. Postąpienie wynosi 15.000,00 zł.
Wadium w wysokości 288.000,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 Bank PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 16 czerwca 2010 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22%.
Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

Część jawna przetargu odbędzie się dnia 23 czerwca 2010 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 – sala konferencyjna - parter.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 16 czerwca 2010 r. w Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II pok. nr 16 (I piętro).

Oferta powinna zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia oferty,
3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. oferowaną cenę, która musi być wyższa od ceny wywoławczej co najmniej o jedno postąpienie,
5. dodatkowe warunki przetargu: koncepcję zagospodarowania nieruchomości z uwzględnieniem charakterystyki inwestycji, planowanej powierzchni zabudowy,
6. kopię dowodu wpłaty wadium.

Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę oraz koncepcję zagospodarowania nieruchomości.

Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wilkowickiej, Poznańskiej, Fabrycznej, Zacisze i torów kolejowych w Lesznie zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVII/312/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 r. Zgodnie z planem przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie jednostki strukturalnej 8UC i jest przeznaczona pod tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2.
Przez nieruchomość przebiegają sieci: ciepłownicza (cn2x600), energetyczna (eNA, eWD, eWB), kanalizacyjna (ks500), wodociągowa (wo280), telekomunikacyjna (tm2, tm8, tmD6).
Przy zbyciu nieruchomości ustanowione zostaną odpowiednie służebności przesyłu na rzecz właścicieli sieci.
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie na własny koszt do przebudowy ciepłociągu od strony ul.Poznańskiej w celu umożliwienia wjazdu na nieruchomość po uzyskaniu zgody właściciela sieci.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie zagospodarować nieruchomość zgodnie z przedstawioną koncepcją w ciągu 4 lat. Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu oraz podatek VAT 22% podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.
Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydentowi Miasta Leszna przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II nr 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-11, 529-82-13.Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2010-04-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-20
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.