Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZaproszenie do sk??adania pisemnych zg??osze?? udzia??u w rokowaniach dotycz?cych warunk??w sprzeda??y nieruchomo??ci gruntowej zabudowanej, po??o??onej w miejscowo??ci Grotniki ?? Boszkowo, ul. Starkowska.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

PREZYDENT MIASTA LESZNA
zaprasza zainteresowanych do składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach dotyczących warunków sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Grotniki – Boszkowo, ul. Starkowska.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana stanowiąca własność Miasta Leszna oznaczona jako działka ewidencyjna nr 132/12 na arkuszu mapy nr 2 (obręb: Grotniki, gmina: Włoszakowice, powiat: leszczyński, województwo: wielkopolskie) o powierzchni gruntu 0,1800 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1L/00011417/6.

Cena wywoławcza w ostatnim przetargu wynosiła 1.562.000,00 zł.
Zaliczka w wysokości: 300.000,00 zł

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zabudowanej podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.10a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zmianami).

Na przedmiotową nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice nieruchomość znajduje się na terenie usług turystycznych.

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem Ośrodka Wypoczynkowego „WRZOS”, położona w miejscowości Grotniki - Boszkowo, ul. Starkowska. Ośrodek położony jest w centralnej części miejscowości w pobliżu jeziora Dominickiego, terenów leśnych i stacji PKP. Nieruchomość jest położona przy drodze o nawierzchni bitumicznej wraz z przyłączem energetycznym, wodociągowym, kanalizacją lokalną zakończoną w zbiorniku bezodpływowym. Instalacja wodociągowa jest zasilanym z własnej studni –hydrofor -500 l.), ciepła woda zasilana z bojlerów elektrycznych (100 l. i 80 l.), armatura w łazienkach (toaleta, umywalka oraz kabina prysznicowa), loggia do każdego pokoju. Budynek jest dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Ściany nośne wykonane z pustaków betonowych oraz bloczków ceramicznych. Strop monolityczny żelbetowy, stropodach pokryty papą na lepiku, posadzki betonowe monolityczne. Brak ogrzewania pomieszczeń – budynek jest wykorzystywany tylko w okresie letnim. Stan techniczny budynku jest zadowalający.
Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 553,21 m2 w tym: piwnica - 63,40 m2 , parter - 280,45 m2 , piętro - 209,36 m2. Do powierzchni użytkowej budynku nie wliczono powierzchni tarasów oraz balkonów (logii).

Na przedmiotową nieruchomość odbyły się przetargi w terminach:
I przetarg - 9 września 2009 r.
II przetarg - 17 listopad 2009 r.
III przetarg - 31 marca 2010 r.

Zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 16 czerwca 2010r. w Urzędzie Miasta Leszna Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II pok. nr 16 (I piętro).

Zgłoszenie winno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Otwarcie rokowań i zakwalifikowanie do ustnej części rokowań odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta ul. Kazimierza Karasia 15 – sala konferencyjna (parter) w dniu 23 czerwca 2010r. o godz. 12:00 w obecności zgłaszających udział w rokowaniach. 

Uczestnicy rokowań są zobowiązani do wpłacenia zaliczki na konto Urzędu Miasta Leszna Bank PKO BP S.A. I O/Leszno 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 w terminie do dnia 16 czerwca 2010r.

Zaliczkę wpłaconą przez Uczestnika, który został ustalony nabywcą nieruchomości w drodze rokowań, zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałe zwraca się niezwłocznie po zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań.
Cena nieruchomości osiągnięta w rokowaniach podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.
Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań.
W przypadku gdy Uczestnik rokowań ustalony jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 529-82-11, 529-82-13.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2010-04-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-20
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.