Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N. BUDOWA NAWIERZCHNI DR??G LOKALNYCH UL. LE??NA OSADA W LESZNIE


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U.  Nr  223, poz. 1655 ze zm.)  zawiadamia, że złożono 4 oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Budowa nawierzchni dróg lokalnych ul. Leśna Osada w Lesznie”.

         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

Lp.

Firma

Oferowana kwota

(brutto)

Punktacja – kryterium cena

1.  

EFEKT GROUP MALEPSZY SP. Z O.O.

ul. Święciechowska 37

64-100 Leszno

1 036 286,48

99,21

2.  

Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Handlowe

„PRA-MAS” Sp. z o.o.

ul. Święciechowska 154

64-100 Leszno

1 075 351,48

---

3.  

Firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy

ul. Gronowska 35

64-100 Leszno

1 028 066,83

100

 

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

 

 

1.  Wybrać ofertę Firmy Usłogowo-Handlowej Jacek Malepszy z siedzibą w Lesznie przy ul. Gronowskiej 35, z ceną ofertową  1 028 066,83 zł brutto.

    Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

 

2.  Wykluczyć ofertę Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjno-Handlowego „PRA-MAS” Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 154, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu  związania ofertą.

 

3.  Odrzucić ofertę Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjno-Handlowego „PRA-MAS” Sp. z o.o. na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy.

 

 

Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w dniu 20 kwietnia br.

 


Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2010-04-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-15
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.