Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plG????wny ksi?gowy ?? Centrum Kszta??cenia Praktycznego w Lesznie


Główny księgowy – Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie

Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie ul. Narutowicza 74, 64 – 100 Leszno
ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
Centrum Kształcenia Praktycznego
64-100 Leszno, ul. Narutowicza 74
wymiar czasu pracy: pełen etat lub pół etatu
rodzaj umowy: umowa o pracę


Wymagania niezbędne:

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458 ze zmianami) następujące wymagania:
1. Posiada obywatelstwo polskie.
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
3. Posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.
4. Posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia
5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Wymagania pożądane:

1. Znajomość rachunkowości budżetowej
2. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych
3. Znajomość przepisów oświatowych i samorządowych
4. Znajomość przepisów podatkowych
5. Znajomość przepisów płacowych
6. Znajomość przepisów ZUS
7. Znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela
8. Znajomość obsługi programów komputerowych Płatnik – rozliczenia ZUS, program płacowo – księgowy,
Multi Cash – system bankowości elektronicznej
9. Umiejętność pracy w zespole
10. Samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań.

Zakres podstawowych czynności:

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
2. Realizacja zadań w zakresie rachunkowości, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki budżetowej.


Wymagane dokumenty:

• Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
• CV i list motywacyjny,
• Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów i za przestępstwo karne skarbowe,
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. do celów rekrutacji,
• Kopie świadectw pracy oraz zaświadczenie o długości stażu w księgowości

Dokumenty należy składać w terminie do 31.03.2010 r. w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie, ul. Narutowicza 74

Informacje dodatkowe:

• Koperta na konkurs powinna być zaklejona i opatrzona dopiskiem „konkurs na stanowisko głównego księgowego”
• Oferty nie spełniające wymagań nie będą rozpatrywane
• Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieniu telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej /postępowania kwalifikacyjnego/
• Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (065) 529 94 37

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.leszno.pl/ oraz w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie.

Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po ogłoszeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Wybór kandydata na głównego księgowego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie dokona komisja powołana przez dyrektora placówki.
Centrum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata (na czas określony a następnie na nieokreślony)Dyrektor Centrum kształcenia Praktycznego w Lesznie
dr Andrzej Stankowiak


Autor informacji: Andrzej Stankowiak
Informację wprowadził: 43
Opublikowany dnia: 2010-03-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.