Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. lokalizacji na cz???ci dzia??ki nr geod. 9/4, ark. m.53 w Lesznie przy ul. Woli??ska, stacji bazowej telefonii kom??rkowej w sk??ad, kt??rej wchodz? : 33,5 m ??elbetowy maszt wraz z antenami nadawczo-odbiorczymi, kontener techniczny, zasilanie energetyczne.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2010

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Leszna


Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) i art.61 § 1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek firmy GASTEL S.A- Filia w Poznań, działającej z pełnomocnictwa „POLKOMTEL S.A” w Warszawie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na lokalizacji na części działki nr geod. 9/4, ark. m.53 w Lesznie przy ul. Wolińska, stacji bazowej telefonii komórkowej w skład, której wchodzą : 33,5 m żelbetowy maszt wraz z antenami nadawczo-odbiorczymi, kontener techniczny, zasilanie energetyczne.
W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektury, Planowania Prze-strzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II nr 21, pokój nr 27 w godz. 7.30 - 15.30 , w terminie 7 dni od dnia ukazania sie niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualnie uwagi i zastrzeżenia.

Prezydent Miasta Leszna
Tomasz Malepszy


Autor informacji: Buchwald Tomasz
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2010-03-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.