Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOW? NAWIERZCHNI JEZDNI ODCINKA UL. REJTANA W LESZNIE

Data publikacji: 2010-02-19
Termin sk??adania ofert: 2010-03-10

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Budowę nawierzchni jezdni odcinka ul. Rejtana w Lesznie” Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 45.23.31.20-6

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni odcinka ul. Rejtana w Lesznie od km 0+000,00 do km 0+265,15 w technologii nawierzchni z betonu asfaltowego zgodnie ze sporządzoną dokumentacją techniczną oraz zakresem robót przedstawionym w załączonych do niniejszej SIWZ kosztorysach ofertowych.
Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w projekcie budowlanym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wymienione dokumentacje są załącznikami niniejszej SIWZ i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.bip.leszno.pl oraz są dostępne w biurze prowadzącego postępowanie (ulica Karasia 15, II piętro)

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy.

Wymagany termin wykonania zamówienia: 60 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy przy czym przewiduje się, że przekazanie placu budowy nastąpi w dniu 19.07.2010 r

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2. posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu:
a) nawierzchni w technologii z betonu asfaltowego o łącznej powierzchni co najmniej 800 m2,
b) nawierzchni z elementów prefabrykowanych betonowych drobnowymiarowych na podbudowie z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o łącznej powierzchni co najmniej 500 m2,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował minimum 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami branży drogowej, posiadającą wymagane odpowiednio uprawnienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości 600.000,00 zł oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż 1.500.000,00 zł ,

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą.

Termin wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł wyznaczono do dnia 10 marca 2010 roku do godz. 9:00.
Kryterium wyboru stanowić będzie w 100 % cena.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul Karasia 15 pokój nr 30 do dnia 10.03.2010 r., do godz. 09.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 marca 2010 roku o godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.
Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający informuje, że nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej

Ogłoszenie w dniu 19.02.2010r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych


Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2010-02-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-19
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.