Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOW? NAWIERZCHNI DR??G LOKALNYCH UL. LE??NA OSADA W LESZNIE

Data publikacji: 2010-02-19
Termin sk??adania ofert: 2010-03-10

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Budowę nawierzchni dróg lokalnych ul. Leśna Osada w Lesznie” Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 45.23.31.20-6

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni dróg lokalnych ul. Leśna Osada w Lesznie w technologii nawierzchni z drobnowymiarowych elementów betonowych zgodnie ze sporządzoną dokumentacją techniczną oraz zakresem robót przedstawionym w załączonych do niniejszej SIWZ kosztorysach ofertowych.
Należy zachować rodzaje i kolorystykę kostek betonowych wynikające z dokumentacji technicznej.
Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w projekcie budowlanym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wymienione dokumentacje są załącznikami niniejszej SIWZ i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.bip.leszno.pl oraz są dostępne w biurze prowadzącego postępowanie (Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, II piętro, pokój 30).
Budowa nawierzchni dróg lokalnych ul. Leśna Osada w Lesznie realizowana jest w wyniku zawarcia porozumienia o współrealizacji zadań własnych gminy podjętych w formie społecznej inicjatywy gospodarczej i jest współfinansowana przez Miasto Leszno oraz Komitet Inicjatyw Gospodarczych budowy nawierzchni dróg lokalnych ul. Leśna Osada. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji budowy przedmiotowej drogi w przypadku, gdy KIG nie podpisze umowy zasadniczej i nie wpłaci w wyznaczonym terminie całości kwoty przypadającej mu w udziale na dane zadanie.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy.

Wymagany termin wykonania zamówienia: 90 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy przy czym przewiduje się , że przekazanie placu budowy nastąpi w dniu 19.04.2010 r.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2. posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu nawierzchni z elementów prefabrykowanych betonowych drobnowymiarowych na podbudowie z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie lub z betonu cementowego, o powierzchni nie mniejszej niż 4000 m2, z wyłączeniem nawierzchni chodników.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował minimum 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami branży drogowej, posiadającą wymagane odpowiednio uprawnienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości 800.000,00 zł oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż 1.500.000,00 zł

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą.

Termin wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł wyznaczono do dnia 10 marca 2010 roku do godz. 9:00.
Kryterium wyboru stanowić będzie w 100 % cena.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul Karasia 15 pokój nr 30 do dnia 10.03.2010 r., do godz. 09.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 marca 2010 roku o godz. 10:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.
Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający informuje, że nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej

Ogłoszenie w dniu 19.02.2010r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych

Zdjęcia dołączone:

 


Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2010-02-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-19
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.