Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOW? NOWEJ DROGI POWIATOWEJ ??CZ?CEJ AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA (DK5) Z ULIC? OSIECK? (DW432) W LESZNIE

Data publikacji: 2010-02-18
Termin sk??adania ofert: 2010-03-10

UWAGA:

W dniu 10.03.2010 r. dodano Wyjaśnienia nr 3 treści SIWZ o następującej treści:

W nawiązaniu do modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia p.n. „Budowa nowej drogi powiatowej łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ul. Osiecką (DW432) w Lesznie” z dnia 02.03.2010 r., działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) uprzejmie wyjaśniamy, że w Załączniku nr 1 do SIWZ (druk oferty) w pkt II.1. Wykonawca nie ma obowiązku wypełnienia tabelarycznego zestawienia kosztów. Cena ofertowa podana w w/w punkcie winna być ceną wynikającą z tabelarycznego „Zestawienia kosztów inwestycji” kosztorysu ofertowego.

UWAGA:

W dniu 04.03.2010 r. dodano Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ

UWAGA:

W dniu 03.03.2010 r. dodano Modyfikację treści SIWZ wraz z załącznikiem nr 5 - kosztorysy ofertowe oraz Wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Budowa nowej drogi powiatowej łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ulicą Osiecką (DW432) w Lesznie” Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 45.23.31.20-6

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nowej drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj.:
a) wybudowanie jezdni o podstawowej szerokości 7,0 m w technologii nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
b) wybudowanie ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m w technologii nawierzchni z betonu asfaltowego,
c) budowa skrzyżowania ulicy łączącej z ul. Osiecką w postaci skrzyżowania skanalizowanego,
d) budowę przepustu drogowego w ciągu istniejącego rowu melioracyjnego SA,
e) budowę kanalizacji deszczowej, umożliwiającej odprowadzanie wód deszczowych do istniejących odbiorników,
f) budowę oświetlenia drogowego,
g) przebudowę urządzeń melioracyjnych – systemu drenarskiego,
h) przebudowę teletechnicznej linii tp,
zgodnie ze sporządzonymi projektami budowlanymi oraz zakresem robót przedstawionym w załączonych do niniejszej specyfikacji kosztorysach ofertowych.
Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w projekcie budowlanym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wymienione dokumentacje są załącznikami do SIWZ i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.bip.leszno.pl oraz są dostępne w biurze prowadzącego postępowanie (ulica Karasia 15, II piętro)

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 17.09.2010 r.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2. posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie o wartości min. 3.000.000,00 zł polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy drogi klasy min. Z o nawierzchni w technologii z mas mineralno-asfaltowych, wraz z budową lub przebudową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową lub przebudową linii oświetlenia ulicznego.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował minimum 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami branży drogowej, 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami branży kanalizacyjnej oraz 1 osobą z uprawnieniami do kierowania robotami branży elektrycznej, posiadającymi wymagane odpowiednio uprawnienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy). Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż 1.500.000,00 zł
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą.

Termin wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł wyznaczono do dnia 10 marca 2010 roku do godz. 9:00.
Kryterium wyboru stanowić będzie w 100 % cena.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul Karasia 15 pokój nr 30 do dnia 10.03.2010 r., do godz. 09.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 marca 2010 roku o godz. 09:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.
Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający informuje, że nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający informuje, że nie przewiduje aukcji elektronicznej

Ogłoszenie w dniu 18.02.2010r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych


Zdjęcia dołączone:

  


Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2010-02-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-10
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2010-02-18 wprowadzona przez: 45
  - wersja z dnia 2010-03-03 wprowadzona przez: 45
  - wersja z dnia 2010-03-04 wprowadzona przez: 45
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.