Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego dot. ??Pe??nienie funkcji In??yniera Kontraktu dla zadania pn: ??Przebudowa drogi wojew??dzkiej nr 323 w Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) do granicy administracyjnej miasta?


Miasto Leszno Urząd Miasta Leszna Biuro Projektów Unijnych na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że złożono 5 ofert na wykonanie zamówienia publicznego dot. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) do granicy administracyjnej miasta”.Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Lp.
Firma
Oferowana kwota
(brutto)
Punktacja – kryterium cena
(łączna punktacja)
1
Komplet Inwest s.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska – Nieboj,
Ul. Nadbrzeżna 17, 66-400 Gorzów Wlkp.
 
878 400,00 zł
53,89 pkt
2
 LAFRENTZ – POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań
 
630 691, 20 zł
75,05 pkt
3
Instytut Zarządzania i Samorządności Sp. z o.o.
Ul. Baczyńskiego 13, 51-122 Wrocław
 
572 180,00 zł
Oferta wykluczona i odrzucona
4
„EKOCENTRUM – WROCŁAWSKI OŚRODEK USŁUG EKOLOGICZNYCH” Sp. z o.o.,
Ul. Budziszyńska 35/1, 54-434 Wrocław
473 360, 00 zł
100 pkt
5
REAL Włodzimierz Pospiech
Ul. Łowiecka 57, 64-100 Leszno
610 000,00 zł
77,60 pktW wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

1. Wybrać ofertę „EKOCENTRUM – WROCŁAWSKI OŚRODEK USŁUG EKOLOGICZNYCH” Sp. z o.o. z ceną ofertową 473 360,00 zł brutto.

Wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.
2. Wykluczyć i odrzucić ofertę: Instytutu Zarządzania i Samorządności Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Baczyńskiego 13, 51-122 Wrocław.
Wykluczyć na podstawie art. 24 ust. 3 z uwagi na niespełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1. pkt 3. Instytut Zarządzania i Samorządności Sp. z o.o przedstawił w ofercie zaświadczenie, które nie potwierdza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wymagana przez Zamawiającego informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy nie musiała być wystawiona dla przedmiotowego postępowania - mogła być to informacja ogólna potwierdzająca, że Wykonawca jest zdolny dysponować kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości 200.000,00 zł. Informacja ta ma jednoznacznie potwierdzać, iż wykonawca jest w stanie dysponować środkami finansowymi (własnymi lub pochodzącymi z innych źródeł) w wymaganej wysokości do realizacji zamówienia.
Z uwagi iż załączone zaświadczenie wystawione jest dla konkretnego - innego postępowania publicznego na jego podstawie nie można stwierdzić że zostanie udzielony kredyt (Instytut Zarządzania i Samorządności Sp. z o.o będzie dysponować wymaganą kwotą) także dla postępowania dot. „Pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) do granicy administracyjnej miasta”.

Odrzucić ofertę na podstawie art. 24 ust. 4 – Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2010-02-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-04
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.