Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plI przetarg pisemny nieograniczony na sprzeda?? prawa w??asno??ci nieruchomo??ci gruntowej zabudowanej po??o??onej w Lesznie pomi?dzy Alejami Zygmunta Krasi??skiego i ul. Przemys??ow?.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

PREZYDENT MIASTA LESZNA
ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lesznie pomiędzy Alejami Zygmunta Krasińskiego i ul. Przemysłową.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca następujące działki ewidencyjne:
- nr 7/3 o pow. 574 m2,
- nr 7/7 o pow. 9 m2,
- nr 7/9 o pow. 2 160 m2,
- nr 7/11 o pow. 3 202 m2,
na arkuszu mapy 8 o łącznej pow. 5 945 m2,
dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr 38088,

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5.337.000,00 zł. Postąpienie wynosi 54.000,00 zł.
Wadium w wysokości 1.060.000,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 Bank PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 21 kwietnia 2010 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Do ceny działki nr 7/3, ustalonej w drodze przetargu, stanowiącej 5,57% ceny wywoławczej nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
Sprzedaż pozostałych działek zabudowanych podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.2 i ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zmianami).

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

Część jawna przetargu odbędzie się dnia 28 kwietnia 2010 r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 – sala konferencyjna - parter.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 21 kwietnia 2010 r. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II nr 21, pok. nr 14-18 (I piętro).

Oferta powinna zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia oferty,
3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. oferowaną cenę, która musi być wyższa od ceny wywoławczej co najmniej o jedno postąpienie,
5. dodatkowe warunki przetargu: koncepcję zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości z uwzględnieniem charakterystyki inwestycji, planowanej powierzchni zabudowy z uwzględnieniem miejsc parkingowych (parkingi wielopoziomowe, itp.), strategii dalszego rozwoju, planowanego zatrudnienia.
6. kopię dowodu wpłaty wadium.

Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę oraz koncepcję zagospodarowania opracowaną w oparciu o obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego oraz „Koncepcję ruchu pieszego w rejonie Centrum i Śródmieścia m. Leszna” obejmującą przedmiotowy teren.

Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązują ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna, w rejonie ulic: Przemysłowej, Skarbowej i Al. Krasińskiego w Lesznie zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/229/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2000r. Zgodnie ze zmianą planu działki wchodzące w skład nieruchomości mają następujące przeznaczenie:
– Działki nr 7/3, 7/7, 7/11 – teren oznaczony na rysunku planu symbolem 3P, S, UH, UG, UŁ, UF, UA przeznaczony jest pod funkcje produkcyjno-składową bez prawa zabudowy – jako tereny rezerwowe dla jednostki 1P, S, UH oraz pod funkcję usług handlu, gastronomii, łączności, finansów i administracji. W jednostce tej możliwa jest lokalizacja parkingów jedno i wielopoziomowych, obiektów infrastruktury technicznej,
– Działka nr 7/9 – teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2UH, UG, UŁ, UF, UA przeznaczony jest pod funkcję usług handlu, gastronomii, łączności, finansów i administracji. W jednostce tej możliwa jest lokalizacja parkingów jedno i wielopoziomowych, obiektów infrastruktury technicznej, zieleni towarzyszącej oraz budynków gospodarczo-garażowych.


Obszar nieruchomości znajduje się w strefie:
– „W” ochrony archeologicznej. Działalność inwestycyjna w strefie „W” wymaga uzgodnienia z właściwym Konserwatorem Zabytków, który określi warunki dopuszczające do realizacji inwestycji, nadzory archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe. Koszty prac archeologicznych ponosi inwestor.
– strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. Wszelkie nowe inwestycje, lokalizacje, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy oraz architekturę należy uzgodnić na etapie koncepcji i projektowania w właściwym Konserwatorem Zabytków.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie śródmiejskiej miasta Leszna, pomiędzy Alejami Zygmunta Krasińskiego i ul. Przemysłową. Ulice te są ulicami o utwardzonej nawierzchni z urządzonymi chodnikami i oświetleniem ulicznym. W ulicach znajduje się pełne uzbrojenie techniczne tj. sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i telefoniczna. Wjazd na nieruchomość z Alei Zygmunta Krasińskiego.
Przedmiotowa nieruchomość objęta jest także „Koncepcją ruchu pieszego w rejonie Centrum i Śródmieścia m.Leszna w ramach ciągów pieszych powiązanych z istniejącą strukturą komunikacji miasta” autorstwa dr hab.inż.arch. Roberta Masztalskiego.

Na nieruchomości znajdują się:
1. Budynek hurtowni – murowany, parterowy – pow. zabudowy 200,6 m2
2. Budynek myjni – murowany, parterowy – pow. zabudowy 240 m2
3. Budynek garażowy – murowany, parterowy – pow. zabudowy 450 m2
4. Budynek gospodarczy – murowany, parterowy – pow. zabudowy 265,5 m2
5. Budynek portierni – murowany, parterowy – pow. zabudowy 9,9 m2
6. Wiata – pow. zabudowy 140,6 m2
7. Budynek biurowy – murowany, parterowy – pow. zabudowy 340,7 m2
8. Budynek gospodarczy – murowany, parterowy – pow. zabudowy 35 m2
9. Podjazd betonowy o powierzchni zabudowy 66,1 m2
10. Dwa nieczynne dystrybutory i zbiorniki zadaszone zadaszeniem z blachy falistej na słupach stalowych

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do przeprowadzenia prac rekultywacyjnych oraz prac likwidacyjnych naniesień po stacji paliw, po uzyskaniu wymaganych zezwoleń i decyzji.
Lokale użytkowe znajdujące się w budynkach na przedmiotowej nieruchomości są wynajmowane. Nabywca nieruchomości wstąpi w stosunek najmu w miejsce zbywcy zgodnie z art. 678 Kodeksu cywilnego. Umowy najmu stanowią załącznik do warunków przetargu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie zagospodarować nieruchomość zgodnie z przedstawioną koncepcją w ciągu 4 lat. Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu oraz podatek VAT 22% za dz. nr 7/3 podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.
Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydentowi Miasta Leszna przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II nr 21, pok. nr 14-18, telefon 65/ 529-82-11, 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

  

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2010-02-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.