Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZaproszenie do sk??adania pisemnych zg??osze?? udzia??u w rokowaniach dotycz?cych warunk??w sprzeda??y nieruchomo??ci gruntowej zabudowanej po??o??onej w Lesznie przy zbiegu Al. Zygmunta Krasi??skiego i ul. Skarbowej.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

PREZYDENT MIASTA LESZNA
zaprasza zainteresowanych do składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach dotyczących warunków sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lesznie przy zbiegu Al. Zygmunta Krasińskiego i ul. Skarbowej.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana stanowiąca własność Miasta Leszna oznaczona na ark. m. 47 wg ewidencji gruntów działkami:
- nr 14/13 o pow.  445 m2,
- nr 14/20 o pow.  551 m2,
- nr 16/3    o pow.    26 m2,
o łącznej pow. 1 022 m2,
dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr 25540.

Cena wywoławcza w ostatnim przetargu wynosiła 1.877.000,00 zł
Zaliczka w wysokości: 375.000,00 zł

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zabudowanej podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zmianami).

Na przedmiotową nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Leszna nieruchomość położona jest w strefie II mieszkaniowo-usługowej, intensywnej zabudowy z dominacja zabudowy mieszkaniowej typu osiedlowego uzupełnionej terenami dostępnej zieleni.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
W sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowana jest zabudowa usługowa.
Teren przedmiotowej nieruchomości znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej.

Nieruchomość zabudowana jest budynkami byłej przychodni rejonowej w zabudowie zwartej o zróżnicowanej wysokości i ilości kondygnacji:
- Budynek przy Al. Z. Krasińskiego - część budynku usytuowana wzdłuż Al. Z. Krasińskiego trzykondygnacyjna z poddaszem, częściowo podpiwniczona, część od strony podwórza parterowa, bez podpiwniczenia i poddasza.
Powierzchnia zabudowy -568,03 m2, kubatura -7.433,00 m3, powierzchnia netto -1.376,20 m2.
- Budynek przy ul. Skarbowej - część budynku dwukondygnacyjna (parter i piętro) z poddaszem użytkowym oraz część jednokondygnacyjna, całość niepodpiwniczona. Od strony ul. Skarbowej budynek posiada wspólne wejście oraz klatkę schodową z budynkiem przy Al. Z. Krasińskiego.
Powierzchnia zabudowy -320,20 m2, kubatura -3.227,00 m3, powierzchnia netto 706,66 m2.

Elementy konstrukcyjne budynków, tj. mury, stropy, schody w stanie dobrym. Elewacja budynków zniszczona, występują miejscowe ubytki tynku. W budynkach występuje wilgoć spowodowana trwającym dłuższy czas brakiem użytkowania, ogrzewania i przewietrzania pomieszczeń.
Teren nieruchomości jest uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, sanitarno-deszczową i gazową.

Na nieruchomości ustanowiona jest służebność polegająca na prawie korzystania ze wspólnej kanalizacji przebiegającej wzdłuż budynku należącego do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, znajdującego się na działce 14/20 na rzecz każdorazowego właściciela działki 14/19 objętej KW nr 45012.

Nabywca zobowiązany jest zagospodarować nieruchomość w ciągu 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
W przypadku nie dotrzymania określonego wyżej warunku Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości za zwrotem ceny w ciągu 5 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej w wysokości określonej w umowie sprzedaży.

Na przedmiotową nieruchomość odbyły się przetargi w terminach:
I przetarg - 9 września 2009 r.
II przetarg - 24 listopada 2009 r.

Zgłoszenia do udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 13 kwietnia 2010r. w Urzędzie Miasta Leszna Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Al. Jana Pawła II nr 21, pok. nr 14 - 18 (I piętro).

Zgłoszenie winno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia zgłoszenia,
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5. kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Otwarcie rokowań i zakwalifikowanie do ustnej części rokowań odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta ul. Kazimierza Karasia 15 – sala konferencyjna (parter) w dniu 20 kwietnia 2010r. o godz. 10  w obecności zgłaszających udział w rokowaniach.

Uczestnicy rokowań są zobowiązani do wpłacenia zaliczki na konto Urzędu Miasta Leszna Bank PKO BP S.A. I O/Leszno 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 w terminie do dnia 13 kwietnia 2010r.

Zaliczkę wpłaconą przez Uczestnika, który został ustalony nabywcą nieruchomości w drodze rokowań, zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałe zwraca się niezwłocznie po zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań.
Cena nieruchomości osiągnięta w rokowaniach podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.
Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań.
W przypadku gdy Uczestnik rokowań ustalony jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 14-18, telefon 529-82-11, 529-82-13.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.


Zdjęcia dołączone:

  

Pliki do pobrania:

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2010-02-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.