Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015



Akty prawne


Projekty uchwał


Wolontariat



Informacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna




Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.pl



Przetarg ustny nieograniczony na sprzeda?? prawa w??asno??ci nieruchomo??ci gruntowych niezabudowanych po??o??onych w Lesznie przy ulicy ??urawinowej i Borowej, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

PREZYDENT MIASTA LESZNA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Lesznie przy ulicy Żurawinowej i Borowej.
Przedmiotem przetargu są nieruchomości zapisane w księdze wieczystej KW nr PO1L/00041040/1, stanowiące następujące działki ewidencyjne:
1) ul. Żurawinowa - dz. nr 483/10, ark. m. 114 o pow. 837 m2
     cena wywoławcza netto nieruchomości – 103 000,00 zł
     Wadium w wysokości 20 000,00 zł
2) ul. Żurawinowa - dz. nr 483/13, ark. m. 114 o pow. 1076 m2
     cena wywoławcza netto nieruchomości – 129 000,00 zł
     Wadium w wysokości 25 000,00 zł
3) ul. Borowa - dz. nr 483/8, ark. m. 114 o pow. 656 m2
     cena wywoławcza netto nieruchomości – 84 000,00 zł
     Wadium w wysokości 16 000,00 zł
4) ul. Borowa - dz. nr 483/11, ark. m. 114 o pow. 713 m2
     cena wywoławcza netto nieruchomości – 91 000,00 zł
     Wadium w wysokości 18 000,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22%. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2010 r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21 – sala konferencyjna – parter.
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Leszna nr 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 Bank PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 16 lutego 2010 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Dla przedmiotowych nieruchomości obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Osieckiej, Kąkolewskiej i torów PKP w Lesznie zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/71/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2003r. Zgodnie z planem przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie jednostki strukturalnej Mj i są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla działek przy ul.Żurawinowej planowana jest na 2011 rok.

Zakończenie zabudowy w/w nieruchomości, za którą uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, winno nastąpić w ciągu 4 lat. W przypadku braku zabudowy Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.

Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dowód tożsamości; dowód wpłaty wadium; numer NIP; w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zwiększona o podatek VAT w wysokości 22% podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.
Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 106-110, telefon 529-82-11, 529-82-13.


Zdjęcia dołączone:

 

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2010-01-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-18
Zmian: 0




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.